Zmiana imion i nazwisk.

Dz.U.56.18.95
DEKRET
z dnia 16 maja 1956 r.
o zmianie imion i nazwisk.
Art.  1.
1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek, na zasadach określonych w niniejszym dekrecie.
2. Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.
3. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego kobiety, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
Art.  2.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami i nie narusza interesu społecznego.

Art.  3.
1. Zmiana nazwiska osoby pozostającej w związku małżeńskim wymaga zgody drugiego małżonka i rozciąga się na niego.
2. Zmiana nazwiska osoby pozostającej w związku małżeńskim może nastąpić mimo braku zgody drugiego małżonka, jeżeli jest on całkowicie ubezwłasnowolniony lub porozumienie się z nim napotyka przeszkody trudne do przezwyciężenia albo jeżeli zachodzą inne szczególnie uzasadnione okoliczności; w tym wypadku zmiana nazwiska nie rozciąga się na drugiego małżonka.
Art.  4.
1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
2. Jeżeli zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko jednego z rodziców, władza opiekuńcza rozstrzyga, czy zmiana ta rozciągnie się na małoletnie dzieci. Orzeczenie o zmianie nazwiska zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej.
Art.  5.
1. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do nazwisk w wypadkach zawarcia małżeństwa lub przysposobienia.
Art.  6.
1. O zmianie imienia lub nazwiska orzeka prezydium powiatowej (miejskiej) lub dzielnicowej rady narodowej.
2. O zmianie nazwiska małżonka, mimo braku zgody drugiego małżonka (art. 3 ust. 2), orzeka prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie lub m. Łodzi).
3. Właściwość miejscową określa miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, właściwe jest prezydium rady narodowej ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku takiego miejsca - Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie.
Art.  7.

Prezydia właściwych powiatowych (miejskich) lub dzielnicowych rad narodowych ustalają w razie wątpliwości brzmienie lub pisownię nazwiska.

Art.  8.

Przepisy dekretu stosuje się również do wniosków zgłoszonych, a nie rozstrzygniętych przed dniem jego wejścia w życie.

Art.  9.

Traci moc dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U. Nr 56, poz. 310).

Art.  10.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020