Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od członków pomocniczych spółdzielni przewozowych.

Dz.U.54.4.8
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 1953 r.
w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od członków pomocniczych spółdzielni przewozowych.
Na podstawie art. 11 i art. 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) oraz art. 5 ust. 2, art. 76, art. 77 ust. 3 i art. 102 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, poz. 506 i z 1953 r. Nr 9, poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podatkom obrotowemu i dochodowemu w formie ryczałtu podlegają odpłatne świadczenia usług transportowych pojazdami konnymi, wykonywane przez członków pomocniczych spółdzielni przewozowych (furmanów) na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych, osobiście albo z udziałem jednego członka rodziny lub jednego pracownika najemnego, oraz dochody uzyskiwane z tych świadczeń.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy członków pomocniczych spółdzielni przewozowych podlegających obowiązkowi podatkowemu w podatku gruntowym.
§  2. Na członkach pomocniczych spółdzielni przewozowych opłacających zryczałtowany podatek w myśl niniejszego rozporządzenia ciąży obowiązek uzyskania karty rejestracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  3. Podstawę obliczenia zryczałtowanego podatku stanowi obrót osiągany przez podatnika z tytułu wykonywania usług transportowych na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych.
§  4. Zryczałtowany podatek wynosi 12% od podstawy obliczenia.
§  5. Podatnicy opłacający podatek zryczałtowany na podstawie niniejszego rozporządzenia wolni są od obowiązku opłacania podatków obrotowego i dochodowego na zasadach ogólnych z tytułu usług transportowych wykonywanych na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych w warunkach określonych w § 1 ust. 1. Podatnicy ci są również wolni od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych oraz deklaracji na zaliczki miesięczne na podatki obrotowy i dochodowy.
§  6.
1. Podatnicy, którzy oprócz usług transportowych na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych wykonują usługi na zlecenie innych osób, opłacają - niezależnie od podatku zryczałtowanego od usług na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych - podatki obrotowy i dochodowy na zasadach ogólnych od przychodów uzyskanych z tytułu usług wykonywanych na zlecenie tych innych osób.
2. Podatnicy, którzy wykonują usługi transportowe na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych w niektórych miesiącach roku podatkowego przy udziale więcej niż jednego członka rodziny lub więcej niż jednego pracownika najemnego, opłacają podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu jedynie za te miesiące, w których wykonywali usługi w warunkach określonych w § 1 ust. 1.
3. Podatnikom wymienionym w ust. 1 oblicza się podatek obrotowy z tytułu usług wykonywanych na zlecenie innych osób niż Centrala Spółdzielni Transportu lub spółdzielnie w niej zrzeszone bez doliczenia obrotu uzyskanego z usług wykonanych na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych, a podatek dochodowy - przy zastosowaniu do dochodu osiągniętego z tytułu usług na zlecenie innych osób niż Centrala Spółdzielni Transportu lub spółdzielnie w niej zrzeszone skali podatkowej, przypadającej od dochodu osiągniętego zarówno z usług na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych, jak i usług na zlecenie innych osób.
4. Podatnikom wymienionym w ust. 2 oblicza się podatki obrotowy i dochodowy za okresy, w których wykonywali usługi na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych przy udziale więcej niż jednego członka rodziny lub więcej niż jednego pracownika najemnego, na zasadach ogólnych, z tym że przy obliczaniu podatku dochodowego stosuje się skalę podatkową przypadającą od dochodu obliczonego w stosunku rocznym.
5. Na podatnikach wymienionych w ust. 1 i 2 ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych począwszy od dnia, w którym po raz pierwszy dokonali usług na zlecenie innych osób niż Centrala Spółdzielni Transportu lub spółdzielnie w niej zrzeszone, albo od dnia, w którym zaczęli pracę przy udziale więcej niż jednego członka rodziny lub więcej niż jednego pracownika najemnego. Obowiązek ten nie ustaje już do końca roku podatkowego. Do ksiąg podatkowych można w tym przypadku nie wpisywać usług wykonywanych na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych, od których opłaca się podatek obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu (§ 1 ust. 1).
6. Podatnicy wymienieni w ust. 1 i 2 mają obowiązek składania deklaracji na zaliczki miesięczne na podatki obrotowy i dochodowy za te miesiące, w których podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, oraz obowiązek składania zeznań rocznych o obrocie i dochodzie.
7. Podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu z tytułu usług wykonanych na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych, pobrane od podatników (furmanów), którzy w danym miesiącu w myśl ust. 2 powinni opłacać podatek obrotowy i dochodowy na zasadach ogólnych, zalicza się na poczet tych podatków.
§  7.
1. Do obliczania i pobierania zryczałtowanego podatku z tytułu usług wykonywanych na zlecenie Centrali Spółdzielni Transportu lub spółdzielni w niej zrzeszonych obowiązane są - jako płatnicy - Centrala Spółdzielni Transportu i spółdzielnie w niej zrzeszone przy każdej wypłacie należności za wykonane usługi transportowe.
2. Pobrane kwoty zryczałtowanego podatku należy przelewać na rachunek organu finansowego określonego w karcie rejestracyjnej na usługi transportowe do dnia 20 danego miesiąca, jeżeli chodzi o kwoty pobrane od dnia 1 do 15 tego miesiąca, a do dnia 5 następnego miesiąca, jeżeli chodzi o kwoty pobrane od 16 do końca poprzedniego miesiąca. W razie uchybienia tym terminom płatnik obowiązany jest uiścić odsetki za zwłokę stosownie do obowiązujących przepisów.
3. Płatnicy określeni w ust. 1 są obowiązani prowadzić ewidencję pobranych kwot zryczałtowanego podatku oraz przy przelewaniu tych kwot składać organom finansowym, określonym w karcie rejestracyjnej na usługi transportowe, wykazy zawierające imię i nazwisko poszczególnego podatnika, jego adres, podstawę obliczenia i wysokość pobranego podatku oraz oświadczenie, że podatnik wykonuje usługi transportowe w warunkach określonych w § 1 ust. 1.
4. Płatnicy określeni w ust. 1 obwiązani są powiadamiać organ finansowy, oznaczony w karcie rejestracyjnej na usługi transportowe, o nieprzestrzeganiu przez podatników warunków wymienionych w § 1 ust. 1.
§  8.
1. Członkowie pomocniczych spółdzielni przewozowych wykonujący usługi transportowe pojazdami konnymi (furmani) w warunkach nie odpowiadających przepisom § 1 ust. 1 opłacają podatek obrotowy i dochodowy na zasadach ogólnych.
2. Wpłacanie zryczałtowanego podatku na podstawie niniejszego rozporządzenia nie zwalnia podatników od obowiązku podatkowego w podatku obrotowym i podatku dochodowym na zasadach ogólnych od świadczenia innych usług lub świadczenia rzeczy oraz od przychodów z tych źródeł. Do dochodów ustalonych z innych źródeł nie dolicza się dochodów osiągniętych z usług transportowych, od których podatek obrotowy i dochodowy pobiera się w formie ryczałtu.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.4.8

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od członków pomocniczych spółdzielni przewozowych.
Data aktu: 11/12/1953
Data ogłoszenia: 19/01/1954
Data wejścia w życie: 19/01/1954, 01/01/1954