Zmiana granic miasta Grybowa.

Dz.U.50.57.512
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 1950 r.
w sprawie zmiany granic miasta Grybowa.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z gminy Grybów w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim wyłącza się część gromady Siełkowa obejmującą przysiółek Zofinów i włącza się je do miasta Grybów w tymże powiecie i województwie.
§  2. Nowa granica miasta Grybów i gminy Grybów na odcinku gromady Siełkowa biec będzie od punktu stycznego dotychczasowej granicy miasta Grybów i gromady Siełkowa, leżącego u styku granic parcel oznaczonych Nr Nr kat.: 1646/6, 1646/7, 1646/16, północno-wschodnią granicą parceli Nr kat. 1646/6 i po przecięciu po linii przedłużenia tej granicy drogi Nr kat. 1646/14 biegnie północno-wschodnią granicą parceli Nr kat. 1646/19. Następnie nowa linia graniczna przecina po linii przedłużenia granicy tej parceli drogę Nr kat. 2129 i biegnie jej północno-zachodnią granicą do zetknięcia się z parcelą Nr kat. 1666. Stąd nowa granica biegnie wschodnią i północną granicą parceli Nr kat. 1666 i po przedłużeniu w kierunku południowo-zachodnim tej granicy dobiega do środka koryta potoku Siełkówka (parcela Nr kat. 2152). Nowa granica biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim środkiem koryta tego potoku aż do punktu leżącego na linii przedłużenia w kierunku wschodnim granicy parcel Nr Nr kat. 1684 i 1685. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północnym i zachodnim granicami parcel Nr Nr kat.: 1684, 1688/4, 1688/5, 1689/2 i po linii przedłużenia w kierunku zachodnim parceli Nr kat. 1689/2 przecina drogę Nr kat. 2135. Stąd granica skręca na południe i biegnie zachodnią granicą drogi Nr kat. 2135 do zetknięcia się z północno-wschodnim narożnikiem parceli Nr kat. 2132/20. Od tego narożnika nowa granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie północnymi granicami parcel Nr Nr kat.: 2132/20, 2132/19, 2132/18, 2132/17, 2132/16, 2132/15, 2132/14, 2132/13, 2132/12, 2132/11. Od północno-zachodniego narożnika parceli Nr kat. 2132/11 granica skręca na południe i biegnie zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat.: 2132/11, 1833, 2132/2, południowymi granicami parcel NrNr kat. 2134/2, 2134/3, 2134/4 i zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat.: 1974/3, 1979/1. Po przecięciu drogi Nr kat. 2138 po linii przedłużenia w kierunku południowym zachodniej granicy parceli Nr kat. 1979/1 nowa granica skręca na zachód i biegnie południową granicą drogi Nr kat. 2138 do północno-zachodniego narożnika parceli Nr kat. 1981/1 skąd skręca na południowy wschód i południowo-zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat. 1981/1, 197 dobiega do granicy miasta Grybowa.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1951 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020