Moratorium dla długów prywatno-prawnych.

Dz.U.40.2.2
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 lutego 1940 r.
o moratorium dla długów prywatno-prawnych.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowi się, co następuje:
Art.  1.

Zapłata wierzytelności pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-prawnych powstałych przed dniem 1 października 1939 r., nie może być wymagana przed upływem 6 miesięcy od dnia uwolnienia od okupacji całości obszaru Państwa względnie tej części jego obszaru, na której zamieszkuje wierzyciel i dłużnik. Rozporządzenia Rady Ministrów oznaczać będą daty, w których należy uważać całość obszaru Państwa względnie jego części za uwolnione z pod okupacji.

Art.  2.

Postanowienia art. 1 nie odnoszą się:

1) do rat czynszu, należnych z mocy umów najmu lokali oraz umów dzierżawy części lub całości nieruchomości, płatnych po dniu 1 października 1939 r.; o ile jednak najemca lub dzierżawca albo członek jego rodziny, na utrzymaniu którego pozostawał, znajdują się w szeregach armii polskiej lub w niewoli, są internowani lub aresztowani, zaginęli bez wieści, zginęli, zostali wysiedleni lub ewakuowani lub w inny sposób zmuszeni do opuszczenia przedmiotu najmu lub dzierżawy albo też utracili wskutek działań wojennych całkowicie lub w znacznej części zdolność do zarobkowania albo też pracę lub źródła swego zwykłego dochodu-postanowienia art. 1 stosuje się do czynszu na czas trwania powyższych okoliczności;
2) do wierzytelności z tytułu umów o pracę;
3) do wierzytelności z tytułu umów o dzieło, lecz tylko do kwoty 500 zł. łącznie z wszelkich tego rodzaju zobowiązań danego dłużnika względem danego wierzyciela;
4) do wierzytelności z obowiązków alimentacyjnych;
5) do wypadków, w których wierzyciel i dłużnik mają swe miejsce zamieszkania poza obszarem Państwa.
Art.  3.
1) Zobowiązania banków prywatnych i państwowych, domów bankowych, kantorów wymiany i innych instytucji kredytowych, a w szczególności Pocztowej Kasy Oszczędności i komunalnych kas oszczędności, wynikające z przyjmowania wkładów i lokaty funduszów pod wszelką postacią, jako to z rozrachunków czekowych, wkładów terminowych, listów lokacyjnych, książeczek wkładkowych lub oszczędnościowych, nie podlegają postanowieniom art. 1, jeżeli wkład nie przekraczał w dniu 1 września 1939 r. sumy 2.000 złotych.
(2) Wypłata wkładów, które w dniu 1 września wynosiły więcej niż 2.000 złotych, będzie na żądanie wkładcy następować w kwotach nie większych niż po 500 złotych w ciągu miesiąca kalendarzowego z każdego wkładu lub rachunku, i to począwszy od dnia 1 października 1939 r.
Art.  4.
(1) Zawiesza się na obszarze Państwa wykonalność tytułów egzekucyjnych uzyskanych przed dniem 1 października 1939 r. dla wierzytelności, objętych niniejszym moratorium, oraz postępowanie egzekucyjne wszczęte na podstawie takich tytułów.
(2) Tytuły egzekucyjne, uzyskane na obszarze Państwa dla tychże wierzytelności począwszy od dnia 1 października 1939 r., są nieważne.
Art.  5.

Wdrażanie kroków egzekucyjnych w celu ściągnięcia wierzytelności, objętych niniejszym moratorium, przy pomocy władz okupacyjnych lub uczestniczenie w jakimkolwiek charakterze w tych czynnościach jest niedopuszczalne.

Art.  6.

Zawiesza się prawo żądania i wykonywania eksmisji lokatorów i dzierżawców z powodu niepłacenia czynszu najmu lub dzierżawy.

Art.  7.

Osoby, poszkodowane wskutek aktów i czynności dokonanych wbrew postanowieniom niniejszego dekretu, będą mogły domagać się przywrócenia rzeczy do stanu pierwotnego a nadto odpowiedniego odszkodowania od winnych świadomego przekroczenia tych postanowień.

Art.  8.

Postanowienia niniejszego dekretu nie naruszają mocy obowiązującej dobrowolnych układów, zawartych przez strony od dnia 1 października 1939 r., a dotyczących spraw unormowanych w niniejszym dekrecie.

Art.  9.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art.  10.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020