Przepisy dopuszczają realizację niektórych zajęć na uczelni - chodzi tu przede wszystkim o laboratoria eksperymentalne, praktyki, ćwiczenia terenowe. Jest to jednak zmiana stosunkowo nowa, bo wprowadzona w maju, część uczelni zdecydowała się zatem na wydłużenie terminów na zaliczenie tych zajęć, ponieważ ich odbywanie nie było możliwe przez kilka miesięcy.

Większość uczelni pracuje zdalnie do końca roku>>

 

Nowe harmonogramy na UMCS

- W związku z panującą sytuacją epidemiczną i zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez MNiSW, kształcenie na UMCS odbywa się cały czas online - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tłumaczy Aneta Adamska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. - Zalecamy również, aby zaliczenia końcowe, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe były przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzi systemu informatycznego - dodaje.

 

 

Tłumaczy, przy tym, że część zajęć dydaktycznych, jak laboratoria czy praktyki, może zostać zrealizowana w formie stacjonarnej. Podobnie jak wspomniane już egzaminy i zaliczenia.  - Decyzję o dopuszczeniu studenta do laboratorium podejmuje dziekan wydziału. W przypadku laboratoriów instytutowych w porozumieniu z dyrektorem instytutu - podkreśla rzeczniczka. - Jak wynika z naszych wewnętrznych przepisów, a także wytycznych wydanych kilka dni temu przez MNISW - pewna część zajęć stacjonarnych jest wznowiona, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Realizacja zajęć dydaktycznych na UMCS w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywa się do 21 czerwca 2020 r., a okres letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej trwa: od 22 czerwca do 12 lipca 2020 r. - dodaje.

Na wnioski dziekanów kilku wydziałów przedłużono okres zajęć na:

  • Wydziale Artystycznym – do 10 lipca 2020 r.,
  • Wydziale Biologii i Biotechnologii – do 5 lipca 2020 r.,
  • Wydziale Chemii – do 5 lipca 2020 r.,
  • Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki – do 5 lipca 2020 r.
  • Wydziale Zamiejscowy w Puławach – do 10 lipca 2020 r.,


 

Część zajęć na przyszły rok

Podobnie wygląda to na Uniwersytecie Warszawskim, jak mówi Prawo.pl Karolina Zylak z biura prasowego UW. Zgodnie z zarządzeniami rektora UW z 21 i 26 maja oraz z 5 czerwca, wszystkie zajęcia, zaliczenia, egzaminy (w tym dyplomowe) odbywają się zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym.

- Wyjątkiem od tej zasady są jedynie zajęcia praktyczne, które wymagają fizycznej obecności studentów na uczelni i są niezbędne do realizacji programu kształcenia. Zgodnie z rekomendacjami dla jednostek, zajęcia praktyczne można także (jeśli to możliwe) przenieść na kolejny rok studiów, co nie dotyczy to studentów, którzy w tym roku studia kończą i jest im to niezbędne do zakończenia kształcenia - tłumaczy.

Dodaje, że zajęcia praktyczne dla poszczególnych kierunków studiów odbywają się według harmonogramów opracowanych przez kierowników jednostek dydaktycznych. Harmonogramy przygotowywane są w taki sposób, aby zapewnić przestrzeganie reguł sanitarnych zarówno w trakcie trwania zajęć, jak i przerw pomiędzy nimi.
- Chodzi np. o liczebność grup zapewniającą odpowiedni dystans pomiędzy uczestnikami. Wszyscy pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze zobowiązani są także do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego - mówi Karolina Zylak.

 

Na Uniwersytecie Łódzkim zajęcia laboratoryjne, co do zasady, przełożono na przyszły rok akademicki, wyjątkiem są również studenci ostatniego roku. - Obecnie umożliwiamy zakończenie prac w laboratoriach studentom, którzy potrzebują zakończyć prace dyplomowe - mówi Paweł Śpiechowicz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Na politechnice zajęcia do września

Jak informuje Izabela Koptoń-Ryniec, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego na Politechnice Warszawskiej, zgodnie z zarządzeniem rektora, zajęcia laboratoryjne lub ćwiczenia terenowe, które wymagają obecności studentów na terenie uczelni, realizowane będą w miesiącach: czerwiec, lipiec i w pierwszej połowie września, zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

- Sposób przeprowadzania zajęć laboratoryjnych z zachowaniem zasad i wymogów bezpieczeństwa określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uwzględniając minimalizację czasu pobytu studentów na wydziałach. Zajęcia niezrealizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, traktowane są jako nierealizowane przez studentów i nie są one uwzględniane w decyzjach stypendialnych. Udział studentów w tych zajęciach w kolejnych semestrach studiów odbywa się bez naliczania opłat za ich powtarzanie. Jest to 10-15 proc. wszystkich zajęć realizowanych głównie na wydziałach "twardych technicznie". Zajęcia będzie można odrobić w późniejszym terminie - tłumaczy.