Egzamin referendarski będzie składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Do egzaminu referendarskiego może przystąpić absolwent prawa, który ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych.
 

Jakie przepisy należy zastosować w odniesieniu do nagrody jubileuszowej referendarzy?>>


Egzamin dwuczęściowy

Na ustną część komisja opracuje co najmniej 50 kazusów, obejmujących:

  • prawo cywilne materialne oraz prawo gospodarcze prywatne i publiczne;
  • postępowanie cywilne procesowe i nieprocesowe wraz z zagadnieniami kosztów postępowania;
  • postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karne skarbowe oraz prawo karne wykonawcze z elementami prawa karnego i prawa wykroczeń, wraz z zagadnieniami kosztów postępowania.


Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu dwóch zadań praktycznych w sprawach rozstrzyganych przez referendarza sądowego w:

  • postępowaniu cywilnym;
  • postępowaniu w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych;
  • postępowaniu rejestrowym;
  • postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach o wykroczenia albo postępowaniu karnym wykonawczym.

 

Opłata za egzamin referendarski - według rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw - wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1050 zł.