Podzielam stanowisko Pana Rzecznika, że wprowadzenie na poziomie Regulaminu studiów obowiązku skreślenia z listy studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia zajęć, która to przesłanka, w świetle postanowień art. 108 ust. 2 p.s.w.n., jest jedynie fakultatywną przesłanką skreślenia z listy, może budzić wątpliwości – poinformował Rektor UM w Poznaniu prof. Andrzej Tykarski.
 

Chałupka Marcin: Praktyczna potrzeba spisywania umów ze studentem w myśl ustawy 2.0 >

Czytaj: ​Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać>>

Regulamin nie może zmieniać ustawy

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargi sugerujące, że regulamin studiów UM w Poznaniu jest zbyt surowy dla studentów pierwszego roku, którzy nie radzą sobie z niektórymi zaliczeniami. Jakiekolwiek niezaliczenie oznacza dla nich koniec studiów na tej uczelni. Zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie do rektora wskazuje, że warunki wykreślania studentów z uczelni określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, która dzieli je na dwa katalogi: obowiązkowe i fakultatywne. Przesłanki związane z niewystarczającymi postępami w nauce i niezaliczaniem etapów studiów w terminie mieszczą się w grupie przesłanek fakultatywnych.

Oznacza to, że decyzja w tym zakresie została pozostawiona w gestii uczelni, która powinna samodzielnie rozpatrywać indywidualne przypadki studentów. Organ uczelni orzekając w konkretnej sprawie może, a nie musi skreślić studenta z listy studentów. Decyzja zakresie nie może być jednak dowolna – musi wynikać z dogłębnego rozpoznania okoliczności danej sprawy.

Partyk Aleksandra: Skreślenie z listy studentów należy wnikliwie uzasadnić >

 

W szczególności jednak orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że przepisy regulaminowe nie mogą odbierać organom uczelni możliwości rozpatrywania takich spraw, przesądzając ex lege o skreśleniu studenta z listy.

Sondej Marek Zbigniew: Student miewa rację w sporze z rektorem >

Przyjęte rozwiązanie w zasadzie wyklucza możliwość badania innych okoliczności niż sam fakt nieuzyskania zaliczenia, w szczególności zaś uwzględnienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających studentowi wywiązania się z jego podstawowych obowiązków z przyczyn od niego niezależnych – wskazał w piśmie Stanisław Trociuk.

Uniwersytet rozważy zmiany

Rektor w odpowiedzi wskazuje, że regulamin zawsze zawierał szczególny przepis dotyczący skreślenia z listy studentów (aktualnie jest to par. 56), który pozostaje w pełni w zgodzie z postanowieniami art. 108 p.s.w.n.

- W praktyce orzeczniczej również nigdy nie wskazywaliśmy jako podstawy prawnej, kwestionowanego par. 34 ust. 1 Regulaminu studiów i nie stosowaliśmy zawartego tam zapisu jako zwalniającego z konieczność zbadania wszystkich okoliczności danego przypadku. W ocenie władz Uczelni na przestrzeni lat, był to przepis w istocie martwy. Jestem przekonany, że studenci też mieli tego świadomość i może dlatego przepis ten nigdy nie był kwestionowany - wskazał w odpowiedzi. Podkreślił jednak, że mając na uwadze wniesione zastrzeżenia, celem usunięcia podniesionych i podzielanych wątpliwości, przy najbliższych pracach nad zmianą Regulaminu studiów, kwestia ta zostanie także uregulowana, a do tej pory, wzorem praktyki dotychczasowej, przepis par. 34 ust.l nie będzie stosowany.