Stan faktyczny przedstawia się następująco: student Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego domagał się warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów na II roku. Brak zaliczenia z jednego przedmiotu był, jego zdaniem, spowodowany konfliktem z wykładowcą i problemami finansowymi.

 
Uczelnia odmówiła studentowi warunku. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uchylił decyzje władz uczelni. Zdaniem WSA, w zawisłej sprawie zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i na decyzje uczelni przysługuje skarga do WSA. Ponieważ wszystkie indywidualne sprawy studentów muszą być załatwiane decyzją administracyjną. 
 
Gdański Uniwersytet Medyczny wniósł skargę kasacyjną do NSA, który uchylił wyrok WSA, ale także odrzucił skargę uczelni. Sąd orzekł, że uczelnie publiczne są zakładami administracyjnymi i są władne wprowadzić przepisy regulujące organizacje funkcjonowania – w tym wypadku regulamin studiów. Decyzje oparte o regulamin są decyzjami wewnętrznymi i nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego.
 
sygnatura akt: I OSK 1583/12
 
Więcej w Rzeczpospolitej, 20 września 2012 r.