- Jako rektorzy reprezentujący polskie uczelnie akademickie, z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że wolność akademicka ściśle wiąże się z wolnością wypowiedzi i prawem do swobodnej wymiany myśli, które mieszczą się w granicach metody naukowej i szacunku dla drugiego człowieka. Wolność ta przynależy każdemu, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Dlatego społeczność akademicka - działając autonomicznie, na podstawie wspólnych wartości oraz już obowiązujących przepisów prawa - wprowadza i doskonali mechanizmy mające na celu niedopuszczanie do jakiejkolwiek formy dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, pochodzenie etniczne, kulturę, światopogląd, przekonania polityczne, wyznanie, orientację seksualną lub przynależność związkową), a w przypadku wystąpienia przejawów dyskryminacji wdraża procedury równego traktowania - zaznaczono w piśmie KRASP.

Prof. Wierczyński: Niejasne zasady decydują o randze czasopism i wydawnictw>>

 

Nie trzeba na nowo regulować wolności akademickich

Nie ma obecnie konieczności tworzenia nowych regulacji dla obrony wolności akademickich - piszą rektorzy z KRASP w liście do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Deklarują przy tym wolę "upowszechniania dobrych praktyk dotyczących ochrony wolności i praw akademickich". Jednocześnie - jak zauważają rektorzy - przekazywane są informacje dotyczące konieczności przygotowania tzw. pakietu wolnościowego, który zapewnić miałby równość traktowania. Według autorów listu szczególnie niepokojące jest, że "proponowane rozwiązania +ochronne+ odnoszą się do jednego rodzaju światopoglądu".

Według rektorów naturalne dla środowiska akademickiego napięcia i spory mogą i powinny być skutecznie rozwiązywane w obrębie wspólnoty akademickiej, w której powstały. Dlatego - jak przypominają - obok funkcji rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych, pełniących raczej rolę sądu, powoływane są na uczelniach całkowicie niezależne od rektora stanowiska i gremia wspomagające rozwiązywanie konfliktów. Jako dobre praktyki uczelniane przywołano w piśmie funkcjonowanie niezależnego od organów uczelni rzecznika praw akademickich, centrów mediacji i rozwiązywania sporów, jak również uczelnianych komisji etyki.(ms/pap)