Wnioskodawca - nauczyciel akademicki skierował do rektora uczelni, w której wykładał, drogą e-mailową wniosek o udzielenie informacji i udostępnienie danych:

  1. ile ankiet zostało wypełnionych przez studentów w ciągu ostatniego roku, w ramach oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem, w odniesieniu do czterech wykładowców
  2. przekazanie kopii ankiet wypełnionych przez studentów w ciągu ostatniego roku, w ramach oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem

 

Czytaj teżNauczyciel akademicki nie odpowie dyscyplinarnie za przekonania

Odmowa udostępnienia dokumentów

Rektor uczelni odmówił udzielenia żądanych informacji wskazując, że te informacje nie stanowią informacji publicznej. Ani też nie dotyczy informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Nie stanowi informacji publicznej także element składowy oceny okresowej, który ma służyć wyłącznie do wypracowania ostatecznego stanowiska podmiotu publicznego w zakresie oceny okresowej jego pracowników. Ponadto informacja publiczna dotyczy sfery faktów, a nie opinii i odczuć studentów odnoszących się do konkretnych studentów.

Skarga na bezczynność rektora

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skarżący domagał się zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od doręczenia akt oraz stwierdzenia, że organ dopuścił się bezczynności i zasądzenia kosztów postępowania.

Zdaniem skarżącego, pojęcie informacji publicznej nie obejmuje jedynie informacji, które zostały wytworzone przez szeroko rozumiane władze publiczne albo podmioty, które wykonują tę władzę, ale również wszystkie informacje, które odnoszą się w jakimkolwiek stopniu do tych podmiotów bez względu na to, kto te informacje wytworzył. Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 2215/11.

Przedmiotem wniosku były ankiety, w których studenci i studentki dokonywali oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełnienia przez nich obowiązków związanych z kształceniem. Zgodnie z art. 128 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  stopnie te mają być uwzględniane przez rektora podczas okresowej oceny nauczyciela akademickiego. Wobec powyższego, zawnioskowane informacje stanowią informację publiczną - argumentował pytający.

WSA: Skarżący nie ma racji

Sąd I instancji oddalił skargę i przypomniał, że celem skargi na bezczynność jest wymuszenie na organie określonych w przepisach reakcji.. Uznał, że dla stwierdzenia bezczynności nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czy bezczynność spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością.

Stanowisko rektora w tej sprawie jest w ocenie sądu prawidłowe. Poza sporem jest, że nauczyciel akademicki pełni funkcję publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej, podobnie jak inne osoby zatrudnione w szeroko pojętej sferze publicznej.

Zmiana linii orzeczniczej

Zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą, ocena pracy nauczyciela stanowiła informację publiczną i podlegała udostępnieniu.  Tak orzekał np. WSA w Krakowie (sygn. II SAB/Kr 31/13).

 Istotny przełom w sposobie kwalifikowania oceny okresowej jako informacji publicznej przyniosło rozstrzygnięcie NSA w sprawie oceny okresowej pracownika służby publicznej wyrok z 18 września 2018 r., I OSK 2434/16).

NSA w tym wyroku stwierdził, że ocena okresowa pracownika służby publicznej odnosi się do indywidualnie określonej osoby zatrudnionej w administracji publicznej. Sam fakt, że jest ona obligatoryjnie sporządzana we wskazanych okresach, na urzędowych wzorach arkuszy ocen nie czyni z niej informacji publicznej.

Wewnętrzny charakter ocen

Ocena okresowa ma ze swej istoty charakter wewnętrzny, a nadto odnoszący się wyłącznie do osoby ocenianej urzędnika lub pracownika służby publicznej. Ocena okresowa nie jest informacją o sprawach publicznych, działalności organów władzy publicznej czy też działalności osób pełniących funkcje publiczne.

Niewątpliwie taką informacją publiczną byłaby informacja o tym, czy przełożony sporządził oceny okresowe, ile ich przygotował, w jakich odstępach czasu, względem kogo, czy sporządził ją co do indywidualnie wskazanej osoby.

Sąd zauważył, że ocena okresowa pracownika, w tym nauczyciela akademickiego, wiąże się niewątpliwie z dobrami osobistymi ocenianego i ma charakter indywidualny, a sama procedura przeprowadzania oceny okresowej ma charakter wewnętrzny. Stanowisko i argumentację NSA, WSA w Gliwicach podzielił w całości.

Sąd zauważył, że przywołane orzecznictwo dotyczy okresowej oceny pracownika. Tymczasem w tej sprawie strona skarżąca domagała się udostępnienia ankiet studentów, które stanowią tylko jeden z szeregu elementów poprzedzający ocenę pracownika akademickiego. Sąd w pełni podzielił stanowisko rektora, że ankiety zawierają jedynie opinie i odczucia studentów i jako takie nie stanowią informacji publicznej.

Sygnatura akt III SAB/Gl 16/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 31 marca 2021 r.