Jak podkreśla ministerstwo, zespół tworzą wybitni specjaliści, którzy mają szczególne osiągnięcia w zarządzaniu uczelniami reprezentującymi najwyższy poziom działalności naukowej i kształcenia, a także naukowcy cieszący się na świecie autorytetem w swoich dyscyplinach naukowych.

Powstanie elita polskich uniwersytetów

Na podstawie ocen zespołu wyłonione zostaną uczelnie, które mają szanse na osiągnięcie statusu uczelni badawczej, a także na skuteczne konkurowanie z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Uczelnie wyłonione w konkursie będą w okresie od 2020 do 2026 roku otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji w wysokości 10 proc. subwencji uzyskanej w 2019 roku.

Czytaj: Rusza program "Inicjatywa doskonałości - uczelnie badawcze">>
 

Ocena badań i kształcenia

Zespół oceni przedstawione przez uczelnie wnioski konkursowe zawierające m.in. plany dotyczące podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia, których realizacja przyczyni się do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Przy ocenie planów rozwoju uczelni w pierwszym konkursie zespół będzie odnosił się przede wszystkim do celów i działań służących:

 •     zwiększeniu wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,
 •     wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
 •     podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów,
 •     poprawie polityki kadrowej na uczelni,
 •     podniesieniu jakości zarządzania uczelnią.

Zespół będzie ponadto zobowiązany do oceny trafności wyboru priorytetowych obszarów badawczych, w obrębie których uczelnie będą prowadzić zintensyfikowaną działalność naukową.

 


Zespół dokona oceny:

 •     poziomu merytorycznego,
 •     istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni,
 •     adekwatności opisywanych działań do założonych celów,
 •     potencjału uczelni.

Poza oceną opartą na zawartości wniosku, przewidziane są także spotkania zespołu w formie przesłuchań z przedstawicielami uczelni składających wnioski w konkursie. Zadaniem zespołu będzie sporządzenie końcowej oceny wniosków oraz listy rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie.

Eksperci z renomowanych uczelni

Zespół składa się z 15 wybitnych zagranicznych ekspertów. Wśród nich znajdują się osoby, które pełniły lub pełnią funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu są również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.  

Ponadto w zespole znajdują się osoby, które:

 •     posiadają doświadczenie w zarządzaniu instytucjami badawczymi (instytutami naukowymi i badawczymi, jednostkami organizacyjnymi uczelni);
 •     pełniły ważne funkcje w instytucjach działających na rzecz systemu nauki i szkolnictwa wyższego (ministerstwach, międzynarodowych stowarzyszaniach, agencjach finansujących badania) lub
 •     są specjalistami w zakresie badań nad sektorem nauki i szkolnictwa wyższego, zarządzania zasobami ludzkimi, a także w zakresie współpracy między biznesem a nauką.


Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego podkreśla, że członkowie zespołu mają doświadczenie w pracy w instytucjach z różnych krajów m.in. Niemiec, Anglii, Francji, Hiszpanii, krajów Beneluksu, krajów skandynawskich, Szwajcarii czy Węgier. Należy dodatkowo podkreślić, że pracami zespołu będzie kierował prof. Lauritz Holm-Nielsen, który był współautorem raportu Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego w 2017 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Horizon 2020 Policy Support Facility.

Członkowie zespołu

 1.  Prof. Lauritz Holm-Nielsen – przewodniczący zespołu. W latach 2005-2013 był rektorem Uniwersytetu w Aarhus. Współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego 2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility. W przeszłości pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012-2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), zaś w okresie 1993-2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie prezes Duńskiej Fundacji Ochrony Przyrody (Den Danske Naturfond) oraz dyrektor wykonawczy Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre). Naukowo związany z botaniką.
 2.  Prof. Enric Banda – specjalista w zakresie polityki naukowej i innowacyjności, geofizyk. Był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii (1996-1997), dyrektorem Katalońskiej Fundacji Badań i Innowacji (2004-2007), przewodniczącym stowarzyszenia EuroScience (2006-2012). Aktualnie prowadzi działalność consultingową, jest m.in. stałym współpracownikiem Barcelona Supercomputing Centre.
 3.  Prof. Ulrike Beisiegel – od 2011 r. prezydent Uniwersytetu w Getyndze. W latach 2012-2018 była wiceprzewodniczącą Niemieckiej Konferencji Rektorów. Biochemik i profesor uniwersytecki. W okresie od 2006 do 2011 roku była członkiem Wissenschaftsrat – ciała doradczego niemieckiego rządu federalnego i rządów landowych. W latach 2001-2010 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Hamburgu.
 4.  Dr Jo Bury – dyrektor zarządzający Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii, będącego wirtualnym instytutem badawczym. W latach 2016-2017 był przewodniczącym sojuszu wiodących ośrodków naukowych w naukach o życiu EU-Life. Naukowo związany z naukami farmaceutycznymi i medycznymi
 5.  Prof. Therese Fuhrer – pochodząca ze Szwajcarii filolog klasyczna pracująca na Uniwersytecie Monachijskim (Ludwig-Maximilians-Universität). Wcześniej pracowała m.in. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie we Freiburgu oraz Uniwersytecie w Zurychu.
 6.  Prof. Simon Gaskell – chemik, przewodniczący Rady Dyrektorów brytyjskiej Agencji ds. Jakości Kształcenia (The Quality Assurance Agency for Higher Education). W latach 2006-2009 był wiceprezydentem ds. badań Uniwersytetu w Manchesterze, a w latach 2009-2017 prezydentem Uniwersytetu Queen Mary.
 7.  Prof. Éva Kondorosi – biolożka. Kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2018 była członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym – w latach 2017-2018 – jej wiceprzewodniczącą. Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań  Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja).
 8.  Prof. Yvan Larondelle – biotechnolog, specjalista w zakresie nauk o żywieniu. Jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim. W okresie od 1993 do 2010 roku pełnił funkcje kierownicze na tym uniwersytecie. Członek licznych stowarzyszeń naukowych i specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących żywienia.
 9.  Prof. Mireia Las Heras – hiszpańska badaczka w zakresie zarządzania ludźmi w Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) Business School Uniwersytetu Nawarry. Zajmuje się tematyką przywództwa oraz równowagi między pracą zawodową i życiem rodzinnym. Doktoryzowała się w dziedzinie Business Administration na Boston University w 2009 r.
 10.  Prof. Peter Maassen – ekspert w zakresie badań nad sektorem badań i szkolnictwa wyższego. Jest przewodniczącym Higher Education Development Association (Hedda) – europejskiego stowarzyszenia instytucji badających szkolnictwo wyższe. Profesor Uniwersytetu w Oslo.
 11.  Dr Sijbolt Noorda – przewodniczący Magna Charta Observatory. Były prezydent Uniwersytetu w Amsterdamie oraz były przewodniczący Stowarzyszenia Holenderskich Uniwersytetów Badawczych. Naukowo związany z badaniami nad historią kultury i religii w Europie.
 12.   Prof. József Pálinkás – fizyk jądrowy. Profesor Uniwersytetu w Debreczynie. W latach 2015-2018 był prezesem węgierskiego Urzędu ds. Badań Narodowych, Rozwoju i Innowacyjności, a w latach 2008-2014 sprawował funkcję prezesa Węgierskiej Akademii Nauk. Były Minister Edukacji na Węgrzech (2001-2002) i rektor Uniwersytetu w Debreczynie (1996-1997).
 13.  Prof. Sir Christopher Snowden – w okresie od marca 2015 r. do marca 2019 r. prezydent i wicekanclerz Uniwersytetu w Southampton. Przewodniczący zespołu oceniającego w międzynarodowym konkursie na nagrodę Królowej Elżbiety w zakresie nauk inżynieryjnych. W przeszłości był m.in. przewodniczący Universities UK (2013-2015). Prowadzi działalność naukową w obszarze elektroniki i elektrotechniki.
 14.  Prof. Carl Johan Sundberg – dyrektor Departamentu Edukacji, Informatyki, Zarządzania w Medycynie i Etyki oraz profesor w grupie badawczej Molecular Exercise Physiology  w Karolinska Institutet. Poza fizjologią jego zainteresowania badawcze obejmują również zagadnienia związane z innowacjami, przedsiębiorczością i własnością intelektualną. Przez 10 lat był dyrektorem funduszu inwestycyjnego Karolinska Institutet.
 15.  Dr Cathie Vix-Guterl – francuska inżynier, specjalizująca się w inżynierii materiałowej. Wiceprezydent ds. strategii B+R francuskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego Total Group. Wcześniej była dyrektorem ds. badań w Centre National de la Recherche Scientifique i dyrektorem instytutu badawczego Materials Institut Carnot Alsace.