Minister dodał, że w tej sprawie są już gotowe rekomendacje prof. Waldemara Parucha – przewodniczącego zespół doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

- One są bardzo cenne, interesujące. Pracuje nad nimi pan prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i grupa osób, która z nim współpracuje. Myślę, że w perspektywie kilkunastu tygodniu będziemy mieli gotowe wstępne przepisy projektu reformy Polskiej Akademii Nauk – zapowiedział Czarnek.

Przewrót kopernikański - rząd planuje powołanie nowej instytucji>>

 

Nie będzie likwidacji PAN

Do mediów wyciekł projekt założeń do ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim. Naukowcy wyrazili zaniepokojenie pomysłami ministerstwa - uważają, że nowa instytucja jest zbędna i kosztowna. Sam resort zaprzeczył, że zamierza zlikwidować Polską Akademię Nauk.

- Nie ma żadnego projektu i nie ma żadnej koncepcji dotyczącej likwidacji Polskiej Akademii Nauk - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski w czasie dyskusji w Sejmie. Podkreślił, że projekt o powołaniu Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej to jeszcze materiał roboczy.

 

 

Uchwałę w tej sprawie wydała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkreśla w niej, że nigdy dotychczas nie spotkała się z tak radykalną propozycją ingerencji instytucjonalnej i finansowej w system nauki w Polsce bez uprzedniego przedstawienia rzetelnego uzasadnienia opartego na solidnych analizach.

Rada podkreśla, że nie widzi możliwości, by zaproponowane rozwiązania mogły choćby w niewielkim stopniu przyczynić do realizacji zapisanego w preambule ustawy celu, jakim jest „dołączenie polskiej nauki do poziomu czołowych centrów naukowych na świecie”.
- Zaskoczeniem jest propozycja utworzenia szeregu instytucji, alternatywnych do już istniejących. Miałyby m.in. powstać: nowa korporacja uczonych z połową składu zdefiniowaną przez polityków, powielająca w dużej mierze rozwiązania z ustawy o PAN z 1951 r., nowa uczelnia obdarzona bezpre­cedensowym „kredytem ewalua­cyjnym”, nowe Centrum Badawcze dysponujące znacznym majątkiem nieokreślo­nego pochodzenia oraz niezależny od NCN, NCBiR oraz NAWA system grantowy - napisano w opinii.