W ramach programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są przedsięwzięcia nierealizowane dotychczas przez wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.

 

Do kogo skierowany jest Program?

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim. Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym Wnioskodawca odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie Raportu końcowego w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.


Aplikacje można składać w systemie teleinformatycznym NAWA w terminie do 31 lipca 2024 r. W dotychczasowych pięciu edycjach programu Promocja języka polskiego NAWA zrealizowano łącznie 73 projekty z udziałem 103 partnerów z zagranicy. Dotychczasowe projekty w programie realizowane były we współpracy z partnerami z Austrii, Belgii, Brazylii, Chin, Czech, Ekwadoru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Kazachstanu, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Niderlandów, Niemiec, Peru, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Ukrainy Uzbekistanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.