Projekt dotyczy realizacji postulatów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. akt S 2/14; OTK ZU Nr 2a, poz. 19), zawierających uwagi w sprawie niezbędności podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych, w których osoby małoletnie, pokrzywdzone w wyniku przestępstwa jednego z rodziców lub obojga z rodziców, reprezentowane są przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy.

Nowelizacja określa, że kuratorem może zostać ustanowiony przede wszystkim adwokat lub radca prawny. Profesjonalni pełnomocnicy dysponują bowiem największą wiedzą i zarazem doświadczeniem, jeżeli chodzi o podejmowanie określonych działań w ramach toczącego się postępowania, a także obowiązani są przestrzegać pewnych standardów deontologicznych, a za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu, bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych odpowiadają dyscyplinarnie.

Proponowany art. 99 § 2 k.r.o. dopuszcza powierzanie funkcji kuratora również przedstawicielom organizacji pozarządowych posiadającym wyższe wykształcenie prawnicze, których cele statutowe obejmują ochronę praw dziecka bądź też przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pod warunkiem, iż stopień skomplikowania danej sprawy uzasadnia przekonanie, że osoba, która zawodowo nie zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, podoła obowiązkom związanym z reprezentacją dziecka.

Projekt reguluje także kwestie związane z przekazywaniem przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu postępowania oraz zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego kuratorowi, którego wyznaczono do reprezentowania dziecka przed sądem lub innym organem państwowym.

www.sejm.gov.pl