Do grona kadry naukowej Wydziału Prawa i Nauk Społecznych SWPS z początkiem roku akademickiego dołączają: prof. dr hab. Lech Gardocki – I prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, specjalista prawa karnego, autor publikacji: „Naprawdę jesteśmy trzecią władzą”, „Prawo karne”, „Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą” oraz prof. dr hab. Bronisław Sitek – urzędujący Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, specjalista prawa cywilnego i gospodarczego. Obaj dydaktycy będą prowadzili zajęcia na studiach magisterskich i doktoranckich.

Zobacz: Kampania marketingowa SWPS nagrodzona za innowacyjność>>>

Na kierunkach prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych wykładają wybitni naukowcy oraz eksperci z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu studenci już podczas studiów szlifują swój warsztat badawczy i zdobywają cenne umiejętności praktyczne. Zajęcia prowadzą radcy prawni, sędziowie, analitycy ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, wybitni wykładowcy i praktycy prawa, np. profesorowie Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki&Szlęzak, Witold Wołodkiewicz, Marek Chmaj, Henryk Olszewski, a także dr Ryszard Czerniawski – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Według rankingu „Perspektyw″ 2014 SWPS okazała się najlepszą uczelnią niepubliczną oferującą studia prawnicze. Ten spektakularny awans zawdzięcza nowatorskiemu podejściu do programu, naciskowi na praktykę i gotowości dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta.
 
Studia zapewniają poznanie wszystkich gałęzi obowiązującego prawa, np. prawa cywilnego, karnego, gospodarczego czy międzynarodowego. Zakres uzyskanych kompetencji umożliwi absolwentom przystąpienie do egzaminów kwalifikujących na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych oraz podjęcie pracy prawnika w wybranym obszarze – w każdym sektorze gospodarki, w firmie prawniczej, w zakładach służby zdrowia, w administracji państwowej i samorządowej – zaraz po ukończeniu studiów. 
 
 
Kierunek prawo prowadzony przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS został w zeszłym roku akademickim nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na 1 milion złotych. Dzięki dotacji wydział będzie mógł kontynuować unowocześnianie studiów prawniczych i wdrażanie ciekawych form realizacji założeń programowych. Nagrodę otrzymał m. in. za: 
Praktyczny charakter – zestawienie w każdym module teorii i dogmatyki z nauką konkretnych umiejętności prawniczych, wzbogacenie programu studiów o ścieżki kwalifikacji zawodowych.
Perspektywa europejska – włączenie do każdego modułu elementów prawa unijnego, istotnych dla każdej gałęzi prawa, zapewniających swobodę poruszania się zarówno wśród regulacji krajowych, jak i unijnych.
Umiejętności miękkie – kształcenie studentów w zakresie umiejętności miękkich 
– negocjacji, komunikowania się, oceny wypowiedzi – niezbędnych każdemu prawnikowi, niezależnie od specjalizacji i  wykonywanego zawodu prawniczego.