Rektor UW,  podpisał zarządzenie w sprawie „Planu równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz planu działań równościowych na lata 2020-2023”.

 

Zdalne zajęcia na UW być może również po wakacjach>>

 

UW ma być wolne od dyskryminacji

Jego zasadniczym celem jest sprawienie, by Uniwersytet Warszawski był miejscem bezpiecznym dla wszystkich, funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności, wolnym od dyskryminacji oraz zapewnienie wszystkim swobody rozwoju naukowego – czytamy w dokumencie (pdf).

 

W 2016 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu logo „HR Excellence in Research”. UW podjął jednocześnie zobowiązanie do ciągłego doskonalenia polityk kadrowych i rekrutacyjnych, w tym do rozwijania polityk równościowych w postaci stworzenia Planu równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego (Gender Equality Plan, pdf).

 

Cele Planu Równości Płci dla UW:

  1. Zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.
  2. Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.
  3. Zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich.
  4. Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym.
  5. Zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.

 

Szanse dla młodych badaczek

Plan Równości Płci obejmuje 20 działań. Uruchomiony zostanie program badawczo-rozwojowy dla młodych badaczek i dydaktyczek, który będzie przeciwdziałał zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej. Powstaną grupy networkingowe dla doktorantek, aby włączać je w sieci kontaktów z pracownikami i pracownicami naukowymi. W planach jest organizacja wykładów z zaproszonymi prelegentkami, dotyczących karier kobiet w nauce, w Polsce i na świecie. Powstanie również Kodeks Etyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

W GEP znajdują się też działania, które mają zapewnić osobom pracującym i studiującym na UW pomoc w łączeniu pracy i studiowania z życiem rodzinnym. Planowane jest m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobku uniwersyteckim przy ul. Karowej, opracowanie planu utworzenia nowego żłobka lub przedszkola na Kampusie Ochota, a także punktu opieki nad dziećmi na jednym z kampusów. W planie zawarte jest też stworzenie możliwości pracy zdalnej (home office) oraz ruchomych godzin pracy dla pracowników i pracownic administracji, a także innych elastycznych form pracy (indywidualny rozkład pracy, zadaniowy czas pracy).

 

Na UW organizowane będą wykłady i szkolenia o tematyce równościowej dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Udział kobiet i mężczyzn w konkursach grantowych, projektach i wsparcie finansowe będzie systematycznie monitorowany. Prowadzone będą również statystyki dotyczące otwierania przewodów oraz obron doktoratów z uwzględnieniem płci.