Gdy zmiana wejdzie w życie, uczelnia w statucie określać będzie, kto przejmie obowiązki rektora, jeżeli jego mandat wygaśnie. W przypadku braku regulacji statutowych obowiązki rektora (do czasu wyboru nowego) przejmuje najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. 

 

 

Czytaj: Prof. Izdebski: Na uczelniach więcej autonomii i więcej zagrożeń>>

 

 


 

W pierwszej kolejności statut

Zgodnie z poprzednim zapisem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 24, ust. 8) "w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora". Jak podkreślali posłowie w uzasadnieniu, celem zmiany jest wzmocnienie autonomii statutowej uczelni.

 

Według autorów projektu regulację ws. przejęcia obowiązków w razie wygaśnięcia mandatu rektora należy pozostawić w pierwszej kolejności uczelni i uregulować to w statucie.

- Nowela ma charakter praktyczny. Ma wzmocnić autonomię uczelni, bo będzie ona mogła sama wyznaczyć, kto w wyjątkowych sytuacjach będzie pełnić obowiązki rektora - mówiła podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Młodzieży i Nauki poseł Joanna Borowiak. - Teraz jest to najstarszy członek senatu, który posiada co najmniej stopień doktora. Nie ma on jednak wpływu na objęcie funkcji. Proponujemy, by uprawnienia przekazać na poziom głównego dokumentu, który reguluje ustrój uczelni. W przypadku braku regulacji, zasada pozostanie bez zmian - dodała.


 

Konstytucja dla nauki od 1 października 2018 r.

Znowelizowany przepis będzie miał również zastosowanie (odpowiednie) w przypadku zawieszenia rektora w pełnieniu funkcji w związku z postawionymi mu zarzutami (art. 432 ustawy).  Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

 

Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym weszło w życie 1 października 2018 r. Ustawa zmienia strukturę szkół wyższych oraz wprowadza nowe zasady nadawania stopni naukowych. Ustawodawca chciał, by uczelnie miały więcej swobody w kształtowaniu swojej organizacji i struktury. Szkoły wyższe będą miały trzy organy: senat, rektor i radę uczelni. Mimo pewnych wątpliwości podczas konsultacji, podtrzymano pomysł, że to rada będzie wybierać rektora. Nowym pomysłem jest dodanie możliwości, by statut modyfikował te zasady.

 

Rozmowa z  Piotrem Müllerem, wiceministrem nauki o zmianach w systemie stypendialnym >>