Stan faktyczny, na podstawie którego zapadło orzeczenie lubelskiego WSA, przedstawia się następująco: doktor Uniwersytetu im. Marii Curii-Skłodowskiej został w postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony o naruszeni praw autorskich w swojej rozprawie habilitacyjnej. Rektor został poproszony o wydanie dokumentów związanych z zakończonym postępowaniem tj. wniosku o wszczęcie postępowania, orzeczenia dyscyplinarnego, opinie biegłej i odwołania. 
 
Rektor jednak odmówił. Decyzję swoją umotywował, iż wspomniane wyżej dokumenty nie są informacją publiczną na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym. Zgodził się jedynie na poinformowanie o treści orzeczenia dyscyplinarnego, gdyż jest ono jawne. 
 
Została złożona skarga na bezczynność rektora, która WSA w Lubinie uwzględnił. Zdaniem sądu publiczne uczelnie są zobowiązane do ujawniania tego typu informacji, ponieważ wykonują one zadania publiczne. Zdaniem sądu, władza dyscyplinarna jest jedną z form wykonywania tych zadań. W konsekwencji więc, dokumenty związane z postępowaniem dyscyplinarnym podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. 
 
WSA zobowiązał rektora do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji i wskazał, że taką informacją są w szczególności: wniosek, orzeczenie dyscyplinarne, opinia biegłej i odwołanie. 
 
sygnatura akt: II SAB/Lu 77/12
 
Rzeczpospolita, 29 listopada 2012 r.