W projekcie nadal przewiduje się możliwość indywidualnego korzystania przez studentów i nauczycieli z infrastruktury, którą dysponuje uczelnia.

Uczelnie artystyczne wkrótce częściowo otwarte>>
 

Uchwały podejmowane za pomocą środków elektronicznych

W rozporządzeniu znalazł się zapis, zgodnie z którym kolegia elektorów uczelni artystycznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

 

Zajęcia stacjonarne z ograniczeniami

Nowelizacja, którą przygotowało MKiDN, umożliwi realizację niektórych zajęć na uczelni, choć z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konieczne jest zatem co do zasady dalsze obowiązywanie regulacji pozwalających na wyeliminowanie konieczności udziału studentów w zajęciach organizowanych przez uczelnie artystyczne na ich terenie, jak również ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie. Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji w uczelniach artystycznych zajęć indywidualnych lub w niewielkich grupach, nie większych niż czteroosobowe.

 


 

Oprócz zajęć w grupach nieprzekraczających 4 studentów, przewidziano również możliwość indywidualnego korzystania z infrastruktury, którą dysponuje uczelnia, zarówno przez studentów, jak i nauczycieli akademickich. Dla osiągnięcia określonych efektów kształcenia artystycznego oraz realizacji twórczości artystycznej przez nauczycieli akademickich niezbędny jest dostęp do sprzętu, którym dysponuje uczelnia artystyczna. W przypadku uczelni muzycznych chodzi przede wszystkim o instrumenty muzyczne, w tym również o dużych gabarytach (np. harfa, fortepian, organy).