Pod koniec czerwca tego roku podczas spotkania przedstawicieli Państw Członkowskich UE zostało osiągnięte porozumienie w sprawie kształtu dokumentu ustanawiającego nowy program, który nie będzie adresowany jedynie do szkolnictwa wyższego, ale obejmie wszystkie sektory edukacji, a także działania skierowane do młodzieży i związane ze sportem. 

 
Erasmus + zastąpi obecnie funkcjonujące: „Uczenie się przez całe życie” (program LLP), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. 
 
Przewiduje się, że formalnie rozporządzenie, ustanawiające program, zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę we wrześniu 2013 r. Resortami, które będą realizować Erasmusa +, są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 
Z inicjatywy Polski do rozporządzenia udało się wprowadzić i utrzymać zapis, umożliwiający udział w Erasmusie+ krajom sąsiedzkim, w tym państwom Partnerstwa Wschodniego (jako „państwo uczestniczące”). Zapis ten umożliwi tym państwom ubieganie się o uczestniczenie w programie na warunkach ogólnych, po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść te koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne. 
 
Dla Polski ważne było stworzenie w Programie oddzielnego rozdziału poświęconego młodzieży wraz z odrębnym budżetem dla tego obszaru. Ten cel został osiągnięty. 
 
Struktura Erasmusa + obejmować będzie: 
1.Mobilność edukacyjną
2.Współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
3.Wsparcie reform polityki edukacyjnej.
 
Więcej informacji na stronie MNiSW.