Kancelaria Notarialna zatrudnia pracownika na umowę o pracę. Pracownik rozpoczyna aplikację.
Czy kancelaria może zaliczyć w koszty fakturę za aplikację jako formę podwyższania kwalifikacji zawodowych pracownika?
Czy ważne jest kto zapłaci za fakturę: pracownik, czy pracodawca?

Odpowiedź
Koszty aplikacji pracownika Kancelaria Notarialna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile faktycznie je poniesie.
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów są, między innymi, różnego rodzaju koszty pracownicze (tj. koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników, w tym koszty kształcenia pracowników, o ile pracownicy szkolą się w zakresie przydatnym do wykonywania powierzonej mu pracy.
Dotyczy to, między innymi, kosztów aplikacji prawniczych pracowników. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2010 r. (IBPBI/1/415-196/10/ZK), "jeżeli aplikacja radcowska pracownika będzie bezpośrednio związana z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta przez pracownika – aplikanta radcowskiego - wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu pracodawcy (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez firmę Wnioskodawcy usług), ewentualnie na zachowanie źródła tego przychodu, to wydatki związane z aplikacją radcowską pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej". Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2015 r. (IPTPB1/4511-654/15-2/KLK): "skoro zdobyta przez pracownika - aplikanta notarialnego - wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu Wnioskodawczyni (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Jej kancelarię usług), to wydatki związane z aplikacją notarialną pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętać przy tym należy, że to na Wnioskodawczyni, jako odnoszącej korzyść z faktu zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ciążyć będą obowiązki wykazania, że wydatki te będą miały związek z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą oraz ich właściwego udokumentowania".
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że faktury za opłaty za aplikacje prawnicze mogą być wystawiane wyłącznie na osoby fizyczne będące aplikantami (nie jest możliwe wystawianie faktur na, przykładowo, finansujących koszty aplikacji pracodawców tych osób; w zakresie tym w pełni aktualne jest postanowienie Naczelnika III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 19 sierpnia 2006 r. - 1449/2BV/443/2006/273/KA). Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji kosztów aplikacji Kancelaria Notarialna (a precyzyjniej – jej właściciel) nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktury, lecz na podstawie umowy z pracownikiem o sfinansowane kosztów aplikacji oraz dowodów zapłaty. Prowadzi to do wniosku, że Kancelaria Notarialna może zaliczyć koszty aplikacji pracownika do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że koszty te faktycznie poniesie.

Egzamin wstępny na aplikację to podstawa do wzięcia wolnego>>