Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku, jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Adresaci
Prawo ubiegania się o kredyty mają studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Wniosek
Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się zaświadczenie o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny można uzyskać w oddziałach banków.

Poręczenie spłaty kredytu
Wnioskodawca musi sprostać wymogom ustalanym przez bank. Jeżeli ma z tym trudności, istnieje możliwość ubiegania się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
W roku akademickim 2010/2011 wprowadzono nowe warunki poręczeń kredytów studenckich przez BGK:
• 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
• 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
• 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Z kolei o poręczenie ARiMR mogą się ubiegać wnioskodawcy zamieszkujący na wsi. ARiMR może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Zawarcie umowy kredytu
W terminie do dnia 15 lutego 2016 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej przez studenta raty kredytu 600 zł lub 800 zł. Jeżeli poręczenie okaże się niewystarczające dla 800 zł, bank będzie mógł ocenić poręczenie dla 600 zł. W przypadku oceny negatywnej w jednym banku, student będzie mógł w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku. Umowy o kredyt mogą być podpisywane do 31 marca 2016 r. (MNiSW)

Okres i warunki

Kredyt jest udzielany na okres studiów i wypłacany przez maksymalnie 6 lat, w przypadku studiów doktoranckich przez okres lat czterech. Transze kredytu są wypłacane przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Miesięczna rata wynosi 600 zł lub 800 zł. Wnioskowaną kwotę kredytu należy wskazać we wniosku. Kredytobiorca jest obowiązany do przedstawiania w banku, w terminach do dnia 31 października i 31 marca dokumentu potwierdzającego status studenta (ważna legitymacja studencka). Z kolei doktorat okazuje taki dokument raz w roku, do 31 października.
Ponadto, kredytobiorca musi powiadomić bank, o każdym zdarzeniu, które powoduje wydłużenie okresu studiowania np. niezaliczenie semestru, zawieszenie w prawach studenta/doktoranta. Jeżeli kredytobiorca zaniedba swój obowiązek, termin spłaty nie ulegnie zmianie. Utrata statusu studenta/doktoranta, jak i ukończenie studiów, wymaga zawiadomienia banku.

Spłata kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu i dwa lata po ukończeniu studiów, odsetki spłaca budżet państwa. Z kolei, w okresie spłaty kredytu odsetki spłacane są przez kredytobiorcę. Odsetki wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi 1,75% (wrzesień 2015 r.).

Dowiedz się więcej z książki
Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu
W przypadku wystąpienia przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank działając na wniosek, może zmniejszyć na okres sześciu miesięcy wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie kredytu
W przypadku, gdy kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej (np. utrata stałego źródła dochody, zdarzenie losowe), może wystąpić do banku o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie części kredytu
Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Umorzenie spłaty kredytu
Kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny ( np. gdy występują przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej albo przypadek losowy np. choroba, konieczność sprawowania opieki nad chorym, powódź lub inna katastrofa) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.