Osoby przechodzące od nauki do pracy nie mogą na razie liczyć na wprowadzenie do polskiego prawa przepisów gwarantujących lepsze warunki odbywania staży w firmach. Taka miała być konsekwencja przyjęcia przez polski rząd zalecenia Rady UE 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości dla staży (Dz.Urz. UE 2014/C 88 s. 1). Resort  pracy wskazuje jednak, że na razie brak jest możliwości wyznaczenia konkretnego terminu podjęcia prac legislacyjnych w celu wdrożenia zaleceń.

Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej informację o wdrożeniu zaleceń do końca 2015 r. Zdaniem Ministerstwa Pracy w celu wdrożenia europejskich ram jakości staży i praktyk trzeba będzie wprowadzić zmiany w ustawiez 17 lipca 2009 r. praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052). Niewykluczone, że obejmą one też instytucję wolontariatu z ustawy z 23 kwietnia 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 23, poz. 1536 ze zm.).
Wspomniane europejskie ramy jakości zawierają propozycje uregulowań dotyczących staży i praktyk w firmach dla ludzi młodych. UE zaleca w nich m.in. wprowadzenie obowiązkowych pisemnych umów o staż, ograniczenie jego długości do maksymalnie 6 miesięcy oraz ustanawianie mentora dla poprowadzenia przez praktyki.
W zaleceniach unijnych dla rządów państw członkowskich zabrakło jednak pierwotnego postulatu dotyczącego wprowadzenia odpłatności praktyk. Kwestia ta była kością niezgody między państwami członkowskimi a partnerami społecznymi.
Polski rząd, oceniając pozytywnie zalecenia Rady UE jako korzystne dla rynku pracy, pracodawców oraz młodych ludzi, zajął stanowisko, zgodnie z którym praktyki zawodowe będące częścią programu studiów wyższych czy kształcenia zawodowego powinny stać się przedmiotem odrębnego aktu prawnego Unii Europejskiej.
Polska musi przedstawić KE informację o wdrożeniu zaleceń do 2015 r.
Źródło: Dziennik gazeta Prawna