Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 11 – 13 marca 2015 r. odbyły się egzaminy adwokacki i radcowski. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1773 osób, tj. 81%, a wynik negatywny – 402 osoby,tj. 19%. Natomiast do egzaminu radcowskiego przystąpiło 3635 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskały 2988 osoby, tj. 82%, a wynik negatywny - 647 osób, tj. 18%.

Stosownie do treści art. 78h ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615) i art. 368 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507), od uchwały o wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości.

Jak informuje resort sprawiedliwości dotychczas do Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wpłynęło około 150 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu adwokackiego i około 300 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu radcowskiego. Spodziewany jest wpływ kolejnych odwołań.

Zobacz: Od wyników egzaminów prawniczych i na aplikację można się odwołać! 

Zgodnie z art. 78h ust. 2a ustawy - Prawo o adwokaturze i art. 368 ust. 2 i 2a ustawy o radcach prawnych w przypadku, kiedy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba odwołań od uchwał o wynikach egzaminów adwokackiego i radcowskiego, Minister sprawiedliwości może powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu, wskazując ich właściwość terytorialną.

MS informuje, że z uwagi na spodziewaną liczbę odwołań od wyniku egzaminu adwokackiego i potrzebę zapewnienia sprawności postępowania odwoławczego, w trybie art. 78h ust. 2a ustawy - Prawo o adwokaturze, minister sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 19 maja 2015 r. powołał Komisję Egzaminacyjną II stopnia nr 2 do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych odpowiednio nr od 2 do 12) oraz w Szczecinie.

Natomiast Komisja Egzaminacyjna II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. na dwuletnią kadencję, będzie właściwa do rozpatrzenia odwołań z obszaru właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w: Gdańsku (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Katowicach (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3), Krakowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3), Łodzi (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Poznaniu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Rzeszowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Wrocławiu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2) oraz Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Toruniu.

Zobacz: Kolejne komisje podają wyniki z egzaminów prawniczych 

W odniesieniu do egzaminu radcowskiego, minister sprawiedliwości zarządzeniami z dnia 27 maja 2015 r., w trybie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy o radcach prawnych, powołał dwie dodatkowe komisje egzaminacyjne II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r., a mianowicie:

Komisję Odwoławczą nr 2, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Rzeszowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2) oraz Warszawie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych odpowiednio nr od 2 do 16), Komisję Odwoławczą nr 3, obejmującą obszar właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Białymstoku (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Katowicach (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3), Kielcach (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Krakowie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych odpowiednio nr od 2 do 6), Poznaniu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2, 3 i 4) oraz Bydgoszczy, Koszalinie i Wałbrzychu.

Natomiast Komisja Odwoławcza, powołana zarządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 28 listopadzie 2013 r. na dwuletnią kadencję, rozpatrywać będzie odwołania z obszaru właściwości komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w: Gdańsku (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3), Lublinie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Łodzi (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2 i 3), Olsztynie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Opolu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Szczecinie (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowej oznaczonej nr 2), Wrocławiu (w odniesieniu do komisji stałej i komisji dodatkowych oznaczonych nr 2, 3 i 4) oraz Toruniu i Zielonej Górze.

Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że terminy pierwszych posiedzeń Komisji zostały wyznaczone w czerwcu 2015 r.

W związku z treścią art. 78h ust. 13 ustawy – Prawo o adwokaturze i art. 368 ust. 13 ustawy o radcach prawnych, obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej.