Zawód doradcy podatkowy może być wykonywany tylko przez osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych albo też biegłych rewidentów. Czynności doradztwa podatkowego mogą być również wykonywane przez jednostki organizacyjne wskazane w art. 4 Ustawy o doradztwie podatkowym.

Wpis na listę doradców możliwy jest po spełnieniu przez osobę fizyczną następujących warunków: posiadanie pełne zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych, nieskazitelny charakter kandydata, wyższe wykształcenie niekoniecznie prawnicze, odbyta dwuletnia praktyka zawodowa, złożenie egzaminu na doradcę z wynikiem pozytywnym i wystąpienie z wnioskiem o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat od egzaminu.

Właściwą forma wykonywania zawodu to prowadzenie przez osobę fizyczną działalności we własnym imieniu i na własny rachunek.

Do zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego należy zaliczyć; dochowanie tajemnicy zawodowej, zakaz reklamy, postępowanie zgodnie z przepisami prawa, obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Koniecznym jest także regularne opłacane składek członkowskich, opłata ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przynależność do samorządu zawodowego oraz przestrzeganie niepołączalności.

Kwestia wynagrodzenia jest ustalana w umowie z klientem.

Nowela ustawy z 2010 roku przyznała doradcą immunitet materialny, który jest wzorowany na immunitecie adwokackim, zobowiązała do zachowania tajemnicy, co nie jest ograniczone czasem.

Doradcy podatkowi są członkami samorządu-Krajowej Izby Doradców Podatkowych, której siedzibą jest Warszawa. W wykonywaniu swoich zadań Izba jest niezależna i podlega tylko ustawom. Przynależność do samorządu jest warunkiem sine quanon obowiązek wpisu na listę.

Natalia Kurek jest Ambasadorem Student.lex.pl na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.