- Kapituły konkursowe nie miały łatwego wyboru - wpłynęła bowiem rekordowa liczba prac, a wiele z nich było na bardzo wysokim poziomie. Z tym większą przyjemnością serdecznie gratuluję laureatom i życzę dalszych sukcesów w pracy poświęconej ochronie konkurencji i konsumentów - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

UOKiK przyspiesza - więcej postępowań, wyższe kary>>

 

Nagrody pieniężne dla zwycięzców

Kapituła oceniała m.in. jakość merytoryczną pracy, formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Opracowania dotyczyły prawa antymonopolowego, m.in. porozumień ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji czy form pomocy państwa, oraz zagadnień konsumenckich takich jak: uprawnienia konsumentów, praktyki rynkowe wprowadzające w błąd czy umowy zawierane na odległość. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł, natomiast laureat wyróżnienia Stowarzyszenia Prawa Konkurencji ― 5 tys. zł.

 

Nagrodzone prace magisterskie ― konkurencja

Laureatką I miejsca jest Anna Czuchryta, która pracę „Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej” obroniła u prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka na Uniwersytecie Warszawskim.
Drugie miejsce zajął Natan Waśniowski, który pracę „Nowe wyzwania dla konkurencji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w kontekście chińskich przejęć na rynku wewnętrznym ― propozycja europejskiego modelu czempionatu” obronił u dr hab. Moniki Niedźwiedź na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Trzecie miejsce zajął Tomasz Rygus, który pracę „Środki algorytmicznej koordynacji zachowań przedsiębiorstw w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej” obronił u prof. dra hab. Krzysztofa Oplustila na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca ta została dodatkowo wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

  


Nagrodzone prace magisterskie ― konsumenci

Laureatką I miejsca jest Klaudia Koman. Pracę „Umowy o dostarczanie treści i usług cyfrowych a ochrona konsumentów na rynku wewnętrznym: dyrektywa 2019/770 i perspektywa jej implementacji do prawa polskiego” obroniła pod kierownictwem prof. dr hab. Moniki Namysłowskiej na Uniwersytecie Łódzkim.  II miejsce zajęła Monika Koszek, która pracę „Odstąpienie od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa” obroniła u prof. dra hab. Bartosza Kucharskiego także na Uniwersytecie Łódzkim. III miejsce zajęła Katarzyna Wiśniewska, która pracę „Przechowywanie danych w chmurze w perspektywie dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych” obroniła pod kierownictwem prof. dra hab. Fryderyka Zolla na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 


 

Kapituła konkursu poświęconego ochronie konsumentów przyznała ponadto dwa wyróżnienia: Aleksandrze Pilch za pracę „Uprawnienia pasażera w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika lotniczego”, obronioną pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Rott–Pietrzyk na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Damianowi Doboszowi za pracę „Między systemem ochrony konsumenta Unii Europejskiej a koncepcją autonomii woli. Studium wybranych zagadnień”, obronioną u prof. dr. hab. Fryderyka Zolla na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.