- Cieszę się z dużego zainteresowania i rekordowej liczby zgłoszonych projektów w ramach konkursu. Ze względu na dużą liczbę bardzo dobrych wniosków, zdecydowałem o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na realizację tego zadania o  prawie 32 procent, do kwoty 4,5 mln zł.” – mówi Dariusz Wieczorek, minister nauki.

Wyniki konkursu

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęła rekordowa liczba 247 ofert. We wcześniejszych edycjach ich liczba wynosiła: 75 (2020 r.), 47 (2021 r.), 54 (2022 r.), 118 (2023 r.). Spośród wszystkich złożonych w tym roku ofert, do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 123. Dofinansowanie otrzyma 48 projektów.

 

 

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim m.in. na rzecz:

  • wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
  • wsparcia studentów na wczesnym etapie studiowania w celu zapobiegania zjawisku porzucania studiów (tzw. „drop out”),
  • studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych,
  • zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze,
  • rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki,
  • popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów.

Tegoroczny zakres tematyczny konkursu rozszerzony został o działania na rzecz wsparcia studentów na wczesnym etapie studiowania w celu zapobiegania zjawisku porzucania studiów (tzw. „drop out”).

W ramach konkursu dofinansowane mogły być inicjatywy na rzecz środowiska akademickiego w formie: konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów. Minimalna wysokość dotacji wynosiła 30 tys. zł, zaś maksymalna 120 tys. zł.

Zobacz również: Wyłoniono zwycięzców Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym