KE pozywa Polskę w związku z opłatami lotniskowymi

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia wspólnych przepisów dotyczących opłat lotniskowych. Termin ich wdrożenia upłynął dnia 15 marca 2011 r.

Dyrektywa nr 2009/12/WE (Dz.U.UE.L.2009.70.11) ustanawia wspólne przepisy ramowe regulujące najważniejsze kwestie dotyczące opłat lotniskowych oraz podstawowe wymogi obowiązujące w stosunkach między podmiotami zarządzającymi portami lotniczymi a liniami lotniczymi. Dyrektywa ta ma zastosowanie do portów lotniczych obsługujących rocznie ponad 5 mln pasażerów. Opłaty lotniskowe to opłaty uiszczane przez linie lotnicze z tytułu korzystania z infrastruktury oraz usług związanych w szczególności z procesami startu i lądowania oraz obsługą pasażerów. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia, by – w miarę możliwości – zmiany systemu lub wysokości opłat lotniskowych następowały w wyniku porozumienia pomiędzy zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego. W tym celu zarządzający portami lotniczymi powinni prowadzić z liniami lotniczymi konsultacje, których podstawę miałaby stanowić przejrzysta wymiana informacji między stronami. Ustalone w ten sposób opłaty lotniskowe byłyby niedyskryminujące i powiązane z poziomem usług świadczonych przez port lotniczy.

Komisja zwróciła się do Polski o podjęcie działań, które miałyby prowadzić do spełnienia wymogów stawianych przez dyrektywę. Do chwili obecnej Polska nie zastosowała żadnych środków związanych z dyrektywą, którą zobowiązała się wdrożyć, bądź też nie powiadomiła o nich Komisji.

Niedopełnienie obowiązku wdrożenia dyrektywy oznacza, że Polska nie przestrzega wspólnych przepisów ramowych regulujących sposób ustalania opłat lotniskowych. Ma to znaczenie nie tylko dla polskich, ale również dla innych europejskich i pozaeuropejskich linii lotniczych oraz może być szkodliwe w kategoriach gospodarczych. Co istotne, może to oznaczać, że pasażerowie płacą więcej niż powinni za podróże lotnicze, zarówno te w obrębie UE, jak i za loty długodystansowe rozpoczynane z lotnisk w krajach UE.

Zgodnie z traktatem lizbońskim Komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce w wysokości 75.002,88 euro, która będzie obowiązywać do czasu przyjęcia odpowiednich środków krajowych.

Opracowanie: Rafał Bułach, RPE WKP

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 25 października 2012 r.

Data publikacji: 25 października 2012 r.