ELSA Poland we współpracy z Indicator Centrum Badań Marketingowych przeprowadziła badania na temat postrzegania rynku pracy przez studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Nadrzędnym celem projektu było zidentyfikowanie postaw studentów prawa wobec poziomu nauczania go na wyższych uczelniach w Polsce oraz własnego przygotowania do podjęcia zawodu w branży prawniczej. Aby osiągnąć zamierzony cel w badaniu poruszono następujące aspekty:
  • sposób przekazywania wiedzy prawniczej na uczelniach wyższych;
  • metody przyswajania oraz pogłębiania wiedzy w toku studiów;
  • udział w praktykach studenckich;
  • znajomość języków obcych, w tym terminologii prawniczej;
  • przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie prawniczym;
  • kontynuacja nauki po ukończeniu studiów;
  • prestiż i popularność zawodów prawniczych;
  • czynniki decydujące o wyborze konkretnej posady;
  • popularność poszczególnych rodzajów aplikacji;
  • opinie o egzaminach na aplikacje prawnicze.

Badanie zostało zrealizowane na łącznej próbie 977 osób studiujących prawo na wyższych uczelniach w Polsce metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych. Wywiady realizowane były w listopadzie 2009r. W badaniu udział wzięli studenci III, IV i V roku z 17 uczelni

Poniżej prezentujemy zagadnienia, z którymi zmierzyli się respondenci.

Z jakich materiałów korzystasz przygotowując się do egzaminu?

Kodeksy i ustawy, podręczniki zalecane przez wykładowców oraz notatki z wykładów są podstawowymi materiałami, z których korzystają studenci prawa przygotowując się do egzaminów. Blisko połowa, chcąc pogłębić swoją wiedzę korzysta również z Internetu. Rzadziej użytkowane są podręczniki dodatkowe – wykorzystuje je co czwarty student.


Egzamin ustny jako forma sprawdzenia wiedzy

Dwie trzecie studentów prawa uważa, że egzamin ustny lepiej sprawdza poziom wiedzy prawniczej niż egzamin pisemny. Podczas rozmowy ze studentem egzaminator ma możliwość zweryfikowania toku rozumowania studenta, sprawdzenia jego mocnych i słabych stron, a sam student przygotowuje się do tego typu egzaminu nie tylko z zakresu wiedzy merytorycznej, ale także ćwiczy radzenie sobie ze stresem oraz poprawność wypowiadania się.


System boloński

System boloński jest systemem niepożądanym przez dwie trzecie studentów prawa. Według nich uzyskany licencjat nie określa poziomu wiedzy absolwenta, nie sprawdza się też system punktów ECTS.


W jakich dziedzinach prawa specjalizujesz się lub pragniesz się specjalizować?

Prawo cywilne jest najbardziej interesującą gałęzią prawa dla badanych studentów. Co trzecia osoba zadeklarowała, że specjalizuje się lub chciałaby specjalizować się w prawie karnym. Pozostałe dziedziny są zdecydowanie mniej popularne wśród osób obecnie studiujących prawo.


Język obcy? Na uczelni


Zdecydowana większość studentów lekcje języka angielskiego pobiera na uczelni – jest on też najlepiej przyswojonym językiem obcym, choć i tak zaledwie przez połowę osób. Co czwarty badany ocenia poziom znajomości języka niemieckiego jako wysoki, w tej grupie dominują osoby uczące się języka poza uczelnią. Słabo natomiast wygląda znajomość terminologii prawniczej w językach obcych.


Co po studiach? Praca czy nauka?


Ponad połowa studentów po ukończeniu studiów planuje przystąpić do egzaminu na aplikację, natomiast blisko połowa chce podjąć pracę w branży prawniczej, co oznacza, że część spośród badanych osób planuje jednocześnie uczyć się na aplikacji oraz pracować zawodowo. Jedna czwarta spośród badanych zadeklarowała chęć dalszej nauki, wskazując na studia doktoranckie oraz podyplomowe.


Czy studia prawnicze przygotowują do dobrej pracy?

Całkiem spory odsetek, bo aż ponad 40% studentów prawa uważa, że z uwagi na małą liczbę zajęć praktycznych oraz masowy charakter studiów, studia prawnicze nie przygotowują do pracy w tej branży. Według co piątego respondenta krytykującego system nauczania na kierunku prawniczym zajęcia praktyczne, tzw. „ćwiczenia” nie różnią się od wykładów a sam charakter studiów jest zbyt teoretyczny.


Mocne i słabe strony absolwenta Prawa i Administracji na rynku pracy

Pracowitość i odpowiedzialność oraz znajomość języków obcych są najczęściej wskazywanymi mocnymi stronami studentów prawa i administracji. Słabą stroną wskazywaną przez dwie piąte badanych jest brak doświadczenia zawodowego.

A jak Ty ustosunkowałbyś się do poruszanych kwestii? Zachęcamy do dyskusji na naszym forum!

Druga część wyników badania zaraz po świętach.

]]>