Absolwenci wydziałów prawa, chętni do odbycia aplikacji, będą mieli w tym roku nieco mniej nauki. Na egzamin wstępny na aplikacje adwokacką i radcowską ministerstwo ustaliło wykaz 50 obowiązujących ustaw, czyli o jeden akt prawny mniej niż w zeszłym roku. Przyszli notariusze odczują większą ulgę, będą musieli przyswoić o 3 ustawy mniej. Zmienił się również nieco zakres treściowy samego wykazu. Po raz pierwszy przyszli adwokaci będą musieli zapoznać się z ustawą o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
 

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r: 
 
1. ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany   wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
8. ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
9. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
10. ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
11. ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
12. ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
13. ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
14. ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
15. ustawa z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
16. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
17. Traktat z 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
18. ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
19. ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
20. ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
21. ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
22. ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
23. ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
24. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
25. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
26. ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
27. ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
28. ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
29. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
30. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
31. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
32. ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
33. ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
34. ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
35. ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
36. ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o  zmianie Kodeksu cywilnego,
37. ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
38. ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
39. ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
40. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
41. ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
42. ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
43. ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
44. ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
45. ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
46. ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
47. ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej skarby Państwa,
48. ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
49. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
50. ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.


Wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 roku: 
 
1. ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
8. ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
9. ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
10. ustawa z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
11. ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
12. ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
13. ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
14. ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
15. ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
16. ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
17. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
18. ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
19. ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
20. ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
21. Traktat z 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
22. ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
23. ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
24. ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
25. ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
26. ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
27. ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
28. ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
29. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
30. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
31. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
32. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
33. ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
34. ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
35. ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
36. ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
37. ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
38. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
39. ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
40. ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
41. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
42. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
43. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
44. ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
45. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu,
46. ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
47. ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
48. ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
49. ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
50. ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
51. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
52. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
53. ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.

 

Marta Osowska