Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga, w której obywatel wskazuje, iż w Regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej brakuje środków umożliwiających weryfikację decyzji komisji egzaminacyjnej w przypadku uzyskania przez aplikanta negatywnego wyniku kolokwium.

Zobacz: WSA: samorząd może usunąć aplikanta za nieusprawiedliwioną nieobecność na egzaminie>>>

Zgodnie z par. 19 ust. 5 Regulaminu „od decyzji komisji o wyniku kolokwium albo sprawdzianu, kolokwium poprawkowego albo sprawdzaniu poprawkowego odwołanie nie przysługuje". Tymczasem organy korporacji adwokackiej, co do zasady przyjmują, iż negatywny wynik kolokwium może stanowić podstawę do skreślenia z listy aplikantów.
 
 
Co prawda aplikantowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego, to taka kontrola sądowa ogranicza się wyłącznie do badania aspektu legalności przy ich podejmowaniu. – Organy samorządu zawodowego działają w szerokich granicach uznania, gdyż kontrola sądowoadministracyjna wydanych przez nie uchwał ogranicza się jedynie do badania faktu, czy rzeczywiście aplikant nie zaliczył kolokwium czy sprawdzianu – brak natomiast trybu umożliwiającego merytoryczną kontrolę przyczyn wydania przez komisję egzaminacyjną negatywnej decyzji – wskazuje w wystąpieniu do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Stanisław Trociuk, zastępca RPO.
 
 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa NRA o przedstawienie o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Źródło: Rzeczpospolita