Rodzic szóstoklasisty prosi dyrektora szkoły o wypisanie ucznia z lekcji religii i o niewystawianie oceny z religii za I półrocze. Dziecko już wcześniej wykazywało inne poglądy niż nauczane na tych lekcjach, jednak na lekcje uczęszczało z przymusu rodziców. Nauczyciel poinformował ucznia, iż na koniec I semestru otrzyma ocenę "dopuszczającą" (bez możliwości poprawy).

Jaką odpowiedź należy udzielić rodzicowi?

Czy uczeń może być zwolniony z lekcji religii na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną i czy może nie być oceniany za I semestr?

Co należy wpisać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej?


Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych naukę religii organizuje się na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) bądź pełnoletnich uczniów. Życzenie to jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym. Oświadczenie to może natomiast zostać zmienione (§ 1 ust. 2).
Z powołanego powyżej przepisu wynika, że o pobieraniu nauki religii decydują bądź rodzice bądź sami pełnoletni uczniowie składając oświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach z tego przedmiotu. Jednocześnie przepis powyższy dopuszcza możliwość zmiany tego oświadczenia, nie precyzując jednak kiedy i w jakich okolicznościach ta zmiana może nastąpić. Zatem należy przyjąć, iż zmiana oświadczenia może nastąpić w każdym czasie, również w trakcie roku szkolnego.
Jeżeli zatem rodzice ucznia (bądź pełnoletni uczeń) zmienili swoje oświadczenie dotyczące udziału ucznia w zajęciach religii w trakcie roku szkolnego (do czego mieli prawo, zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem) należy stwierdzić, że od tego momentu uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach religii, a na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z religii należy wstawić mu poziomą kreskę - zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.). Dotyczy to również sytuacji gdy zmiana oświadczenia rodziców nastąpi na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej