Czy rozwiązanie stosunków pracy w związku z likwidacją szkoły wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi?
W szkole jest zatrudnionych 16 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi. Organ prowadzący szkołę podjął uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2016 r., o czym poinformował działające przy szkole związki zawodowe.
Czy wobec powyższego zamiar rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN i pracownikami administracyjno-obsługowymi na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. musi być konsultowany ze związkami zawodowymi?

 
Odpowiedź
Obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy ze związkami zawodowymi na podstawie art. 20 ust. 5a KN dotyczy jedynie sytuacji wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN. Natomiast całkowita likwidacja szkoły jest przesłanką wskazaną w art. 20 ust. 1 pkt 1 KN. Z tego względu należy uznać, że obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia został wyłączony w przypadku całkowitej likwidacji szkoły.
Analogiczna norma obowiązuje na gruncie przepisów k.p. Obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy ze związkami zawodowymi został określony w art. 38 k.p. Obowiązek ten na zasadzie określonej w art. 411 § 1 k.p. został jednak wyłączony w razie ogłoszenia likwidacji pracodawcy. Całkowita likwidacja szkoły stanowi sytuację opisaną w treści art. 411 § 1 k.p., która wyłącza obowiązek dokonywania konsultacji

Nauczyciele wytaczają procesy za zwolnienie bez zasięgnięcia opinii związków>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł