Zmiana ta wpłynie na lepsze wykorzystanie miejsc w funkcjonujących hostelach oraz zwiększenie indywidualnych oddziaływań wychowawczych na nieletnich, którzy przygotowani zostali do opuszczenia zakładu poprawczego po odbytym procesie resocjalizacji.
Rozporządzenie doprecyzuje także, że w zakładach zamkniętych mają być umieszczeni nieletni, którzy nie poddawali się procesowi
resocjalizacji, nie uczestniczyli w procesie wychowania, edukacji i terapii. Rozszerzono możliwość umieszczania w
zakładach  poprawczych  typu  terapeutycznego nieletnich  z  niepsychotycznymi  zaburzeniami psychicznymi  oraz  z  zaburzeniami  zachowania  wymagającymi  stałej  opieki  psychiatrycznej.