"Występujące już dziś problemy jednostek samorządu terytorialnego z finansowaniem zadań własnych wskazują, że minister właściwy do spraw finansów publicznych nie dokonuje właściwej analizy rzeczywistych możliwości finansowych organów prowadzących szkoły. Niedofinansowanie zadań oświatowych w budżecie państwa, będzie pogłębiało, już i dziś bardzo widoczny, proces narastania patologii w systemie oświaty, co w konsekwencji prowadzi do całkowitej likwidacji oświaty państwowej na terenie niektórych organów prowadzących." - pisze ZNP w piśmie opublikowanym na swojej stronie internetowej. 
Z wyliczeń Związku wynika, że nie wzięto pod uwagę wszystkich wydatków, przez co planowany budżet nie zabezpiecza płynności finansowania zadań oświatowych. Rząd nie wziął pod uwagę skutków podwyżki nauczycielskich uposażeń oraz wzrostu składki rentowej, którą płacą organy prowadzące. 
"Niedoszacowanie tego zadania, podobnie jak to miało miejsce w roku obecnym, przejdzie na rok 2013. Założyć więc trzeba, że niedoszacowaną wartość przechodzących kosztów podwyżki, uwzględniając także koszty wzrostu składki rentowej oraz pozostałe koszty wykonania zadań oświatowych (wydatki bieżące, remonty), przerzucono do sfinansowania z pozasubwencyjnych dochodów organów prowadzących szkoły." - uważa ZNP. Zdaniem Związku przy wyliczeniu subwencji nie wzięto także pod uwagę kosztów pracy nauczycieli przy ustnych egzaminach maturalnych. W swoim piśmie związkowcy odnieśli się także do obniżenia pierwotnie zakładanej kwoty subwencji i przeznaczenia w ten sposób uzyskanych środków na wychowanie przedszkolne. Zdaniem ZNP istnieją wątpliwości, czy takie działanie ministerstwa jest zgodne z prawem, ponieważ nie jest oczywiste, czy koszty zwiększenia dostępności wychowania przedszkolengo wyczerpują przesłanki ustawowe umożliwiające umieszczenie ich w rezerwie celowej. Pełna treść pisma tutaj>>

Praktyczne informacje na temat źródeł finansowania i racjonalnego gospodarowania szkolnym budżetem można zdobyć na organizowanych przez Wolters Kluwer Polska: II zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły i VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli>>