Rozporządzenie doprecyzuje regulacje dotyczące programów edukacyjno-terapeutycznych - wprowadzi m.in. obowiązek określania w nich sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb dziecka. Przepisy wskażą też, jakie zajęcia rewalidacyjne będą uwzględniane w tych programach.
W opinii do projektu w tej sprawie związkowcy sugerują, że to dyrektor powinien decydować o dodatkowym zatrudnieniu nauczycieli do opieki nad niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie uczniami. Obecnie rozstrzyga o tym organ prowadzący.
"Pozytywnie wpłynie to na organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Pozostawienie możliwości dodatkowego zatrudnienia wyłącznie w gestii organu prowadzącego nie daje takich gwarancji" -podkreśla ZNP.

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach - 2 części Polecamy: Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach>>