Według wyrażonego w zeszłym roku stanowiska Sądu Najwyższego pensum nauczycieli specjalistów ustala organ prowadzący. Wyrok doprowadził do dużych rozbieżności przy ustalaniu tygodniowego czasu pracy logopedów, psychologów i doradców zawodowych. W niektórych gminach ich pensum - wbrew zaleceniom MEN - ustalono nawet na 40 godzin. W sprawie interweniowała rzecznik praw obywatelskich, która zalecała określenie pensum specjalistów w Karcie Nauczyciela.
Na taki pomysł wpadli również posłowie Solidarnej Polski. Wnieśli do Sejmu swój projekt nowelizacji Karty. Według projektu pensum miałoby wynosić:
- 30 godzin dla nauczycieli bibliotekarzy;
- 20 godzin dla pedagogów i psychologów szkolnych;
- 20 godzin dla nauczycieli w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Propozycję pozytywnie ocenia Związek Nauczycielstwa Polskiego precyzując, że 20 godzinne pensum powinno objąć także doradców zawodowych oraz logopedów. W opinii do projektu Związkowcy podkreślają, że w zakresie pensum istnieje wiele nieprawidłowości, ponieważ gminy zwiększają czas pracy nauczycieli do 40 godzin, co - zdaniem związkowców - jest bezprawne. Z tego powodu ustawowe uregulowanie pensum ZNP uznaje za niezbędne.

Opinia do projektu>>