Jak informuje Związek, 24 marca br. marszałek Sejmu RP wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.  Fakt ten oznacza, że można już zbierać podpisy. Podpisy pod inicjatywą będą zbierane do 8 czerwca 2016 r.
Inicjatywa ustawodawcza dotyczy nowych zasad finansowania zadań oświatowych.  Zmiany proponowane w inicjatywie oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych.
Inicjatywa  ustawodawcza proponuje nowelizację ustawy o dochodach JST, ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.
Autorzy inicjatywy twierdza, że proponowane zmiany nie mają wpływu na wzrost wynagrodzeń, w niczym nie naruszają kompetencji samorządów w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli.
Dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli miałaby dotyczyć wyłącznie szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.