Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 675) dostosuje program szkolenia egzaminatorów do nowej formuły sprawdzianu i egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego, która w pełni zacznie obowiązywać od 2015 r. Zmienią się zwłaszcza wymogi dotyczące sprawdzania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego.
Ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów będzie obejmował szkolenie wyłącznie w zakresie części pierwszej sprawdzianu (zestawy zawierające zadania otwarte).

Polecamy: Wynagrodzenie egzaminatora niższe o 5 proc.