Na stronie internetowej RCL dostępny jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
W projekcie przewiduje się m.in., że nazwa placówki będzie zawierała tylko określenie „szkoła” lub „przedszkole”. Określenie rodzaju szkoły będzie możliwe tylko, jeżeli organ prowadzący podejmie taką decyzję, na wniosek rady rodziców. Przepisy przejściowe przewidują możliwość używania dotychczasowych tablic i pieczęci do 31 sierpnia 2015 r.
Projekt przewiduje, że dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego będzie miał możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora bez względu liczbę oddziałów i czas pracy przedszkola. Utrzymany został dotychczasowy zapis dotyczący tworzenia stanowiska wicedyrektora w szkole liczącej poniżej 12 oddziałów oraz wprowadzono dodatkową regulacje, zgodnie z którą dyrektor sz koły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów, bez względu na liczbę oddziałów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 W ramowym statucie szkoły doprecyzowano przepis, zgodnie z którym w statucie szkoły mają być określone obowiązki ucznia, m.in. obowiązek dbania o schludny wygląd. Statut ma określać zasady ubieranie się uczniów na terenie szkoły w tym obowiązek noszenia jednolitego stroju, jeżeli obowiązek taki został wprowadzony.
Wprowadzono także zmianę umożliwiającą stosowanie zmiennego czasu trwania zajęć zamiast powszechnie stosowanej godziny lekcyjnej trwającej 45 minut.   
W projekcie wprowadzono również zmiany wynikające m.in. ze zmian ustawy o systemie oświaty, wprowadzenia nowej podstawy programowej, zmiany zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
 
Źródło: Informacja własna D.S., 25.10.2011 r.