Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia ministra edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Wprowadzona przez MEN zmiana zasad nadzoru pedagogicznego spowodowała wyznaczenie trzech zadania nadzoru pedagogicznego (w tym kuratora oświaty):
ewaluację pracy szkół i placówek, kontrolę przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół oraz wspomaganie pracy szkół i nauczycieli w ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W projekcie rozporządzenia wprowadzono zapis likwidujący dokonywanie podziału szkół i placówek na rejony i w związku z tym zaniechanie przydzielania rejonów pracownikom kuratorium do sprawowania nadzoru.
Wizytatorzy i starsi wizytatorzy kuratorium oświaty wykonują zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia nauczycieli, w których nie byli zatrudniani w ciągu 5 lat poprzedzających badanie i nie pozostają w stosunku zależności z dyrektorem i pracownikami.
Wizytatorom i starszym wizytatorom wykonującym zadania z zakresu ewaluacji nie będzie się zlecać innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
Wizytatorom i starszym wizytatorom wykonującym zadania z zakresu kontroli nie będzie się zlecać innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 
Źródło: BIP MEN, 1.07.2009 r.