Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy od 1 września 2006 r. Z dniem rozpoczęcia stażu nauczycielowi został przydzielony opiekun stażu. Od 30 września 2007 r. dyrektor szkoły zmienił nauczycielowi opiekuna stażu. Czy dyrektor powinien uzasadnić tę zmianę? Czy pierwszy opiekun stażu powinien wystawić nauczycielowi ocenę za część stażu?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. Przepisy nie precyzują w jakiej formie ma być przeprowadzona zmiana opiekuna stażu. Dyrektor zobowiązany jest do uzasadnienia zmiany opiekuna stażu, wówczas kiedy zobowiąże go do tego organ nadzoru pedagogicznego na podstawie przepisów art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela.
Przepisy nie nakładają na opiekuna stażu obowiązku sporządzenia projektu oceny dorobku zawodowego za część odbytego stażu, ale opiekun może taki projekt przestawić na prośbę dyrektora szkoły.

W świetle art. 9c ust. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest:
  • udzielanie nauczycielowi kontraktowemu pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz
  • opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Do zadań opiekuna stażu należy w szczególności:
  • pomaganie nauczycielowi w dokonaniu zmian w projekcie planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,
  • udzielanie nauczycielowi wskazówek związanych ze zmianą planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,
  • omawianie z nauczycielem prowadzonych lub obserwowanych zajęć,
  • wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i przedstawia go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.
Uwagi
Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela i rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego pozostawiają dużą swobodę dyrektorowi szkoły przy zmianie opiekuna stażu, do rozstrzygnięcia wszelkich szczegółowych kwestii związanych z konkretnym przypadkiem zmiany opiekuna stażu uprawniony jest właściwy kurator oświaty (organ nadzoru) na podstawie przepisów art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela.