Dziecko (5-letnie) uczęszczające do publicznego przedszkola posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchowa). W zaleceniu PPP wskazuje się kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym w przedszkolu - gmina nie prowadzi przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Dalej zaleca się: "w indywidualnej pracy rewalidacyjnej z dzieckiem wskazane jest zastosowanie aktywnych metod wspierających rozwój zaburzonych funkcji". Dyrektorka przedszkola wystąpiła do gminy o zgodę na uruchomienie 2 godz. tygodniowo zająć indywidualnej rewalidacji.
Czy są podstawy do uruchomienia zajęć rewalidacyjnych w sytuacji gdy w orzeczeniu wskazuje się potrzebę "indywidualnej pracy rewalidacyjnej", co moim zdaniem nie jest tożsame z uruchomieniem zajęć indywidualnej rewalidacji?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167) przedszkola, szkoły i oddziały integracyjne, zapewniają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
Z przepisów rozporządzenia jasno wynika, iż przedszkola integracyjne mają za zadanie zapewnienie dziecku realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia. W zaleceniu opisanym w pytaniu wskazuje się kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym w przedszkolu, a także indywidualna pracę rewalidacyjną z dzieckiem. Owa indywidualna praca rewalidacyjna z dzieckiem nie wskazuje jednak na potrzebę kształcenia indywidualnego w domu dziecka, bowiem zalecenie dotyczy kształcenia w oddziale integracyjnym. Tak więc chodzi w tym przypadku o zajęcia wymienione w § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia, czyli o zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb.