Nauczyciel nie ma ustawowego obowiązku brania udziału w komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego, czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w innej szkole niż ta będąca jego pracodawcą.


Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (dane osobowe nauczyciela podane przy zawarciu umowy z inną szkołą są przetwarzane w szerszym kontekście niż tylko do jej realizacji); jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (nie można uznać, że udział nauczyciela w komisjach egzaminacyjnych służy dobru publicznemu); jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Ponieważ nie zachodzą także te ostatnie okoliczności, nauczyciel spoza szkoły musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>