Minister Katarzyna Hall, w uzgodnieniu z  Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podpisała umowy z Uniwersytetem Warszawskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, na wykonanie adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (w systemie Braillea) oraz dla uczniów słabo widzących (w druku powiększonym) oraz ewentualne wydrukowanie wskazanych przez szkoły adaptacji.
Wersje elektroniczne podręczników wykonanych w systemie Braillea są udostępniane szkołom i placówkom na stronie internetowej MENw specjalnie opracowanym w tym celu systemie informatycznym, umożliwiającym dyrektorom szkół bieżące ich pobieranie i wydrukowanie w całości lub części. Natomiast w odniesieniu do podręczników wykonanych w druku powiększonym, przeznaczonych dla uczniów słabo widzących, planowane jest przekazanie ich szkołom i placówkom w wersji wydrukowanej, zgodnie z zapotrzebowaniem, złożonym do MEN.
W drugim kwartale 2010 r. MEN  planuje zlecić wykonanie adaptacji kolejnych tytułów podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych i słabo widzących, do wykorzystania przez nich w roku szkolnym 2010/2011. W związku z tym dyrektorzy szkół i placówek zainteresowani otrzymaniem adaptacji podręczników i książek pomocniczych na rok szkolny 2010/2011 w systemie Braillea i/lub w druku powiększonym zobowiązani są do wypełniania do dnia 15.03.  formularza zgłoszenia zapotrzebowania dostępnego na stronie internetowej MEN.  
 
Źródło: MEN, 5.03.2010 r.