Na podstawie jakich przepisów prawnych możliwe jest przyznanie uczniowi indywidualnych zajęć rewalidacyjnych?

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., w art. 1 pkt 5a reguluje, że umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych przysługuje uczniom niepełnosprawnym. Z kolei w art. 71b ust. 1 i 2 u.s.o. zawarto regulację, że kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Kształcenie to powinno umożliwiać naukę (stosownie do potrzeb w dostępnym dla nich zakresie), usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewniać specjalistyczną pomoc i opiekę. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie art. 71b ust. 3 u.s.o. wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Szczegółowe warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych określają: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489 z późn. zm.).

Polecamy: Wynagrodzenie za indywidualne nauczanie tylko za okres, w którym było udzielane