Proszę o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego zakładania arkuszy ocen w gimnazjum.
Kto powinien założyć arkusz ocen ucznia dot. pierwszej strony?
Wychowawcy klas czy sekretarz szkoły?
Arkusz ocen uczniów zakłada i wypełnia nauczyciel-wychowawca, gdyż na nim ciąży obowiązek prawidłowego prowadzenia dokumentacji każdego ucznia.
Wzór arkusz ocen określa rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.). Przywołane rozporządzenie określa dla szkół gimnazjalnych wzór arkusza ocen ucznia -numer wzoru 106, symbol - MENiS-I/111/2.
Kwestie związane z zakładaniem, prowadzeniem i przechowywaniem arkuszy ocen uczniów reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).
Zgodnie z § 12 rozporządzenia szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Arkusz ocen ucznia zakłada nauczyciel wychowawca a podpisuje dyrektor szkoły. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji każdego ucznia, w tym wypełniania arkuszy ocen uczniów powinien regulować statut szkoły.
Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.
Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
W myśl § 13 rozporządzenia szkoły zobowiązane są do prowadzenia ksiąg arkuszy ocen. Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę.