Takie propozycje znalazły się w założeniach do projektu zmian w Karcie nauczyciela. Nowe przepisy umożliwią prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć finansowanych ze środków UE. Chociaż będą odbywać się w ramach stosunku pracy, nie będą wliczane do wymiaru czasu pracy - maksymalna liczba takich godzin wynosić będzie 8 tygodniowo w danym okresie rozliczeniowym (ustalanym przez organ prowadzący) oraz 150 rocznie.
Minimalne wynagrodzenie za godzinę takich zajęć będzie wynosić 150 proc. stawki za godzinę ponadwymiarową. Nie będzie ono uwzględniane przy określaniu spełnienia przez samorząd obowiązku wypłaty średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Ma to zapobiegać omijaniu przez organy prowadzące przepisów dotyczących pensum nauczycieli. Zajęcia przydzielał będzie dyrektor szkoły - pozwoli to na racjonalny podział pracy i jej dostosowanie do potrzeb ucznia.

Zarządzanie szkołą będzie jednym z głównych tematów III zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 23 maja 2013 r. w Warszawie>>