Czy rodzice dziecka urodzonego w styczniu 2011 r. będą od stycznia 2017 r. zwolnieni z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający bezpłatne nauczanie i wychowanie, tj. 5 godzin dziennie?

Odpowiedź
Rodzice sześciolatków nie wnoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Od dnia 9 grudnia 2016 r. przepisy art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowią, że rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony jako czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w publicznej placówce nie mniejszy niż 5 godzin dziennie, zaś wysokość opłaty za godziny ponad tak ustalony wymiar wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Wprowadzenie możliwości pobierania opłat wyłącznie od rodziców dziecka w wieku do 5 lat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest równoznaczne ze zniesieniem możliwości pobierania opłat dla dzieci w wieku 6 lat (lub starszych) za pobyt w placówce wychowania przedszkolnego. Przepisy nie zawierają regulacji odnośnie sytuacji osiągnięcia wieku 6 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego, w związku z tym za dodatkowe godziny faktycznie spędzone przez dziecko jeszcze w wieku 5 lat dopuszczalne jest pobranie opłat.

Godziny opieki nad dzieckiem nauczyciel może rozłożyć na kilka dni>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów