Rozporządzenie przywraca świadectwo potwierdzającego kwalifikację w zawodzie (nr wzoru 78a, symbol OKE-II/115/2), wydawanego po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Dzięki temu możliwe będzie  wydanie świadectw (a następnie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) osobom, które ukończyły kształcenie w zawodach:  technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii odzieży, krawiec, ratownik medyczny oraz dietetyk, (nieujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego), wobec których nie przewidziano przypisania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 794) obowiązuje od 19 kwietnia 2017 r.

RPO: zamieszczenie linka do satyrycznego portalu, nie powinno być podstawą dyscyplinarki nauczyciela>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów